chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ޕީޕީއެމް ބައްޔެއް ނުވޭ، އެމްޑީޕީ މޮޅެއް ވެސް ނުވޭ!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން. --

ޕީޕީއެމް އުފެއްދި ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭއްވި ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގެ މެޖޯރިޓީ ނަގާފައި ވަނީ ޕީޕީއެމުންނެވެ. ބައި އިލެކްޝަނެއް ވިޔަސް މަޖިލީސް މެންބަރުން އިންތިހާބުކުރާ އިންތިހާބެއް ވިޔަސް އެވެ. ނަމަވެސް ކަން ހިނގަނީ އަބަދު އެއް ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ޕީޕީއެމަށް މިވަނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މެޖޯރިޓީ ނުހޯދި އެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައެއްފަހަރު އެކަކާއެކެއް އެއްކުރުމުން އެކާވީސް ވެސް ނުކުމެދާނެ އެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހައިރާންވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ޕީޕީއެމްއަށް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބި، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު ކުޑަ ކަމާއި އިދިކޮޅަށް އޮތް ތާއީދު ބޮޑުކަން އެނގޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. އިދިކޮޅަށް މިއީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމާއި ސަރުކާރަށް މިއީ ބޮޑު ބައްޔެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ. ހަމަ ހަގީތަކަށް ވެސް އެހެން ހެއްޔެވެ؟

"އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އާ ކަމެއް ވެގެން އުޅުނަސް އެއީއަކީ އެމީހުން އެ ބުނާ ވަރުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ނޫން އެ ހޯދުނީ، ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދު ބަޔެއް، އެގޮތަށް ބަލާއިރު އެމީހުންނަށް ވެސް ލިބުނީ އެހާ ބޮޑު އެއްޗެއް ނޫން،" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންތިހާބެއްގައި ވޯޓުލާން ގިނަ ބަޔަކު ނުނުކުތުމަކީ މައްސަލައެކެވެ. މިދިއަ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން މާލެއިން ވެސް 50 ޕަސެންޓް މީހުން ނިކުމެފައެއް ނުވެ އެވެ. މުޅިންސާފު ނުވާ ނަތީޖާއިން ނުކުތް ކަމަށް ދައްކަނީ 17 ޕަސެންޓް މީހުންނެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި އެތައް ބަޔަކު ވޯޓު ނުލައި ނިމިގެން ދިޔައިރު ބޮޑު ފަޅިއަކީ ކޮބައިކަން ބުނަން އެނގޭނެ ހެއްޔެވެ؟

އެމްޑީޕީއަކީ މިފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ނެގި ޕާޓީ އެވެ. އެއީ 300 އެއްހާ ގޮނޑި އެވެ. ޕީޕީއެމުން ވެސް 200 އަށްވުރެ ގިނަ ގޮނޑި ނެގި އެވެ. މިނިވަނުން 100 އެއްހާ ގޮނޑި ނެގިއިރު ސާޅީހަކަށް ގޮނޑި ބެހިގެން ދިޔައީ އެމްޑީއޭ އާއި ޖޭޕީ އާދެމެދު އެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު ލައްކައެއްހާ މީހުންގެ ވޯޓުންނެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ވެސްވޯޓްލެވޭ މީހުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު މިއަދަދަކީ ވޯޓްލާން ނުކުތް މީހުން ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ދަށްކަން ދައްކައިދޭ ނަމްބަރެކެވެ.

އެމްޑީޕީއާއެކު އިދިކޮޅުގައި އޮތް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ލިބުނީ ނިސްބަތުން މަދު ގޮނޑިއެކެވެ. ޕީޕީއެމްއަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ލިބުނުއިރު އެމްޑީއޭ އުޅެނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށްވުރެ ކުރީގަ އެވެ. މި ނަތީޖާއާ އެންމެފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ އަޅާ ކިޔާށެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދީ އެމްޑީޕީ އެވެ. ދެން ޕީޕީއެމް އެވެ. ދެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ އާއި މި އިންތިހާބުން އެ ޕާޓީއަށް ލިބުނު ތާއީދު އަޅާ ކިޔާލުމުން ވަރަށް ބޮޑު ތަން ދަށެވެ. ޕީޕީއެމްއަށް ބަލާއިރު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ލިބުނީ 25 ޕަސެންޓެވެ. މިފަހަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ބޮޑުތަނުން އެ ޕަސެންޓޭޖް ވަނީ މަތިވެފަ އެވެ. ޕީޕީއެމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި 25 ޕަސެންޓް ނެގީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއެކު އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކި ވާހަކައަކީ މިއީ އެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ރައީސް މައުމޫނާ ނުލައި ފަސް ޕަސެންޓް ވެސް ސަރުކާރަށް ނުލިބޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން ދެއްކި ބޮޑު މަންޒަރަކީ އެއީއެއް ނޫނެވެ.

ގާސިމަށް 25 ޕަސެންޓް، ރައީސް މައުމޫނަށް 25 ޕަސެންޓައި ނަޝީދަށް 25 ޕަސެންޓް، ދެން ތިބި މީހުންނަށް އެއް ޕަސެންޓް ކަމަށް ހިސާބެއް ޖަހާށެވެ. އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު ވޯޓު މާ ދަށެވެ. އެއާ ހިލާފަށް ރައީސް ޔާމީން އެކަނި ނިކުމެވަޑައިގެން ޕީޕީއެމްއަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓަށް ބަލާއިރު 35 ޕަސެންޓަށްވުރެ މައްޗެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މަންޒަރު ވަަރަށް ސާފެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ހޯދާނެ ނަތީޖާ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނަމުން އައީ ނަތީޖާއަށްވުރެ ޕީޕީއެމް އޮތީ މާ ކުރީގަ އެވެ. ނިހާނު ފަދައިން ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މި އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ބަލިވިއެކޭ ބުނާނެ ޖާގައެއް ނުފެނެ އެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދި އެމީހުންނާ ގުޅިފައިވާ ރައީސް މައުމޫނާއި ގާސިމް އިބްރާހިމާއި އޭނާގެ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލުގެ ޓީމާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޓީމާއި އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ ޓީމާއި ގުޅިފައިވާ އެމީހުންގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހަރަދުތަކާ އަޅާބަލާއިރު 300 އެއްހާ ގޮނޑި ހޯދުމަކީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބެކެވެ.

މި ނަމްބަރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އޮތް ތާއީދު ފެނިގެނެއް ނުދެއެވެ. ހާއްސަކޮށް މި ފެކްޓާތައް އެމްޑީޕީއާ ވަކިކޮށްފިނަމަ އެމްޑީޕީގެ އަދަދު ވެއްޓޭނީ ކޮން ހިސާބަކަށްތޯ ސުވާލު ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. އަދި މި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނެތްކަން ވެސް ބުނެދޭކަށް ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތިރީހަކަށް ޕަސެންޓް ހޯއްދެވީ ގިނިކަންޏާ ކަމެވެ. މި ދެ އަދަދު ވަރުން އަޅުވައި ހިސާބު ޖެހުމުން ސަރުކާރު ބަލިވެއްޖެ ކަމށް ބުނާނެ ގޮތެއް ނުފެނެ އެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މަދު ވޯޓްލާފައިވާއިރު އެ ލީ މިންވަރުން ވެސް އެއްކަމެއް އެނގިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެއީ، މެޖޯރިޓީ އަދިވެސް އޮތީ، 2013 ފަދައިން އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށެވެ. މިއީ ސިޔާސީ ކޭމްޕްތަކުން ހަދަން ވަރަށް މުހިންމު ހިސާބެކެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ނުހިމަނައި ޕީޕީއެމް، އެމްޑީއޭއަށް ލިބުނު ވޯޓާއި އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓް އެއްކޮލިއަސް މި ނަމްބަރު ހޯދޭނެ އެވެ. އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓުންނަކީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ. އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓުން ޕީޕީއެމްއާ ވަރަށް އަވަހަށް ގުޅޭނެ ކަމަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިއުލާނުވެފައެވެ. އެހެން ނުވިޔަސް އެއީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ނޫންކަން ކަށަވަރު ވެއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ޕީޕީއެމް ކުރިމަތިލީ އެ ޕާޓީ ދެ ފަޅިވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެފަޅިވެ "ހަނގުރާމަ" ތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައި އޮއްވަ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ރައީސް މައުމޫން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނިކޮށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިގެން ބެލި އިރު އޮތީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމަށްވުރެ ކުރިން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ރައީސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން އެތައް ފަހަރަކު ހުޅުވާލައި ނަންތައް ހޯދި އެވެ އެއިން އެއްވެސް މީހަކީ އެމްޑީޕީގެ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެތައް އޮޅުންތަކެއް އަރައި، ޕާޓީއަށް ބައެއް މެންބަރުން ކުރި އިތުބާރު ވެސް ގެއްލުނެވެ. އެއީ ޕީޕީއެމްއަށް ރަނގަޅު ކެނޑިޑޭޓުންތަކެއް ގެއްލެން ދިމާވި ސަބަބެެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޕީޕީއެމްގެ ވޯޓިން ޓެކްޓިކްސްއާ ކުޅޭނެ ޑޭޓާ ބޭސް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. އަދިވެސް އެ ޑޭޓާ ބޭހަށްވީ ގޮތެއް ނޭނގެ އެވެ.

ޕީޕީއެމަށް ޖެހުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އޮތް ލިސްޓެސް ހޯދައިގެން އަލުން ތަރުތީބެއް ކުރާށެވެ. ކިތަންމެ ތަރުތީބެއް ކުރިޔަސް ކުރިން ރާވައި ވަކި ގޮތަކަށް ބައި އަޅައި އިންތިހާބެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ދައްކުވައި ދޭ ފުރިހަމަ ޑޭޓާ ބޭސް ގެއްލިފައިވުމުން ޕީޕީއެމަކަށް އެކަމުގައި ހަދަންވީ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. އެކަމަށް ވަގުތެއް ވެސް ނުލިބުނެވެ. އޭގެ ފައިދާ ރައީސް މައުމޫން ނެންގެވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ޕީޕީއެމްގެ ތާއީދު ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ ދާއިރާތަކާއި އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ދާއިރާތައް ގެއްލުން ޑޭޓާ ބޭހުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެވެ. އެ ޑޭޓާއަކީ ޕީޕީއެމް އުފެދުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްކުރަމުން އައި ޑޭޓާ އެވެ. އެ ޑޭޓާ ގެއްލުމަކީ ކެމްޕެއިނުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ދެރަ އެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ޕީޕީއެމުން ދުރާލާ މި އިންތިހާބަށް ބޫޓު އޮފްކޮށްގެން ތިބި ރަނގަޅު ކެންޑިޑޭޓުން ވިއްސިވިހާލިވެ އެތަނަކުން މިތަނަކުން އައި ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކާއެކު ނުކުންނަން ޖެހުމެވެ. ޑޭޓާ ބޭހުގެ މުހިންމުކަން އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެވެ.

"ޑޭޓާ ބޭސް ގެއްލުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންނަށް ރީޗްވުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވި، އަނެއްކާ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕްރައިމަރީ ބޭއްވިއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ބައެއް މެންބަރުން ޑޭޓާ ބޭސްގައި ނުހިމެނުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ވެސް އައި، އެހެންވީމަ މިކަހަލަ ބައެއް ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވި، މިކަންތައްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހައްލުވެގެން ދާނެ، އަޅުގަނޑުމެންށް ގޮފިތަކުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެމުން ދަނީ، ޑޭޓާ ނެތީމަ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް،" ހަލީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެން އޮތީ މި އިންތިހާބުގައި އާއިލީ މަސްލަހަތު ޕާޓީއަށްވުރެ ބޮޑުވުމެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ގިނަ ގޮނޑި ނުލިބުނީ އާއިލީ ސަބަބުތަކާހުރެ އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދިނުމުންނެވެ. މިކަން އެމްޑީޕީއަށް ދިމާ ނުވީ، އެ ޕާޓީއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕާޓީގެ ވިސްނުމުގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ވާތީ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެމްޑީޕީވެސް އެ ހަގީގަތް ގަބޫލު ކުރެއެވެ.

"އެމްޑީޕީއަކީ ވަރަށް ޕާޓީ ވިސްނުމުގަ އޮންނަ ބައެއް، ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ ބޮޑެތި އާއިލާތަކުން މި އިންތިހާބުގައި އެބައޮތް ޕާޓީއަށް ނުދީ އާއިލާތަކަށް ވޯޓުދީފަ، މިސާލަކަށް ތ. މަޑިފުށީގައި ޕީޕީއެމްއިން ނުކުތް ކުއްޖެއްގެ އާއިލާގެ 70 ޕަސެންޓަކީ އެމްޑީޕީ މީހުން، ބޮޑު އާއިލާއެއްގެ، އެމީހުން ނުދޭ އެ ކުއްޖާއަށް ވޯޓެއް އެމްޑީޕީ ނޫންވީމަ، އެކަމަކު އެހެނެއް ނޫން ޕީޕީއެމްގަ ވިސްނުން ހުންނަ މީހުން، ޕީޕީއެމްއިން މީހުން އަބަތިބި އެމްޑީޕީއިން އާއިލާ މީހަކު ނިކުތީމަ އެ މީހަކަށް ވޯޓުދީފަ، އެއީ ތަފާތަކީ، އެމްޑީޕީއިން މީހަކު ނުދޭނެ އާއިލާ މީހަކު ވެސް އެ ޕާޓީން ނިކުތީމަ ނޫނީ،" ރިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ކުރިމަތިވި އިރު ސަރުކާރަށް ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޕީޕީއެމްއަށް ވަނީ ގޯސްތަކެއް ވެސް ހެދިފަ އެވެ. މީހުން ވޯޓުލާން ނެރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތައް ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ނުކުރެވެ އެވެ. ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ލައިގެނެވެ. އެނޫން ސަބަބުތައްވެސް ހުއްޓެވެ.

"އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރާ ނުހުންނާނެ ވޯޓުލާން ނުނިކުންނަ މީހެއް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ އެންމެން ނެރެ ވޯޓުލާފަ އެހުރީ، އަހަރެމެންގެ ވިސްނުމުގަ ތިބި މީހުން ވޯޓުލާން ނުނިކުމޭ، އެހެންވީމަ ނުލިބޭނެތާ ގޮނޑިތަކެއް؟ ނެރެން މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެސް ނެތް،" ރިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު -- އަފްޝީން ނަސީރު | އަވަސް

ހެދުނު ގޯސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ކުރިމަތިވި ނަތީޖާއާއެކު ޕީޕީއެމް ވަނީ އާ ހިތްވަރަކާއެކު ތެދުވެފަ އެވެ. ވެއްޓުމުން އަވަހާ ތެދުވެ އެއަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވައިގެންފަ އެވެ. އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފަ އެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ފެށިއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ "ރައީސް ޔާމީން 2018" ކެމްޕެއިން ނުރަސްމީކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގަ ފަށާފަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕާޓީގެ ކައުންސިލާއި ޕީޖީ ގުރޫޕްގައި ވަނީ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފަ އެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަކީ ހާއްސަކޮށް މިދިއަ ވަޅޯކަން ބޮޑު އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަކީ ވޯޓްގެ ބޮޑު ފަޅި އެނގިގެންދާ ނަތީޖާއަކަށް ނުވި ނަމަވެސް ބޭރަށް ދައްކަން އޮތް އެއީ ޕީޕީއެމަށް ގެއްލުނު ގްރާފެކެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު އެއްޗެކެވެ. ދައްކާނެ އެއްޗެއް ނުލިބި ހުހާ ތިބީ މައުމޫނާއި ގާސިމެވެ. ބޭރަށް ދައްކާނަމަ މި ގްރާފުގެ ފައިދާ ބޮޑަށް އޮތީ އެމްޑީޕީއަށެވެ. އެކަމަކު މިގްރާފުގެ ފައިދާ ޕީޕީއެމަކަށް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އެ ޕާޓީގެ ޑޭޓާ ބޭސް ތަރުތީބު ކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި ކަންކަން ކުރަންވީގޮތާއި ހެދުނު ގޯސްތައް އެއޮތީ ދިމާއަށް ސާފުވެފަ އެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ބާރާއި އެމީހުންގެ ޕޯޑިއަމަށް މައުމޫނާއި ގާސިމާއި ދެންވެސް އިދިކޮޅުވެފައިވާ ހުރިހާ އެންމެން އެރުވީމާ ނުކުތް ނަމްބަރުވެސް އެއޮތީ ފެންނާށެވެ.

ވޯޓުލާން ނުނިކުންނަ ނިސްބަތް ބޮޑުވުމުން ވޯޓްފެ ހަގީގީ ބޮޑު ފަޅި ބުނެދޭން އުނދަގޫވާނެ އެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އަޅާ ނުކިޔެނީ މިހެންވެ އެވެ. މިހާރު ކޮންމެ ބައެއްގެ ވެސް އެންމެ މައިގަނޑު އަމާޒަކަށް ވާނީ ނުނިކުމެ ތިބި މީހުން ވޯޓުލާން ނެރުމެވެ. އެކަން ޕީޕީއެމްއިން ފަށައިފި އެވެ.

އިދިކޮޅުގައި އެތައް ގިނަ ލީޑަރުންނެއް ތިއްބެވި އެ ބޭފުޅުން އެކުގައި ގުޅިން ބިޔަ ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެމްޑީޕީއަށް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލިބިފައިވާ ނަތީޖާއަކީ އެއީ ބޮޑު ފަޅި ކަމަށް ނިންމޭނެ ނަތީޖާއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެގޮތަށް ދެއްކޭނެ ގުްރާފެއް ވެސް ނޫނެވެ. ހަގީގަތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް ވެސް ނެތެވެ. ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްއަށް އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ބޮޑު ބައްޔެއް ވެސް ނެތެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ހުއްބުލްވަތަން

  މި ލިޔުމަށް މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމޭ ކިޔަންވެއްޖިއްޔާ ދެން ނޫސްވެރިކަން މި ގައުމުގަ ކުރުމަށްވުރެ ނުކުރުން މާ ރަނަގަޅުވާނެ. ނޫސްވެރިންގެ ޒިންމާއެއް ވާޖިބެއް ތެދު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުން، އެހެންނަމަވެސް އެކަން އެ ގޮތަށް ވަނީ މަދުފަހަރަކު. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 66 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލި ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދޭއިރު ވަކި ނޫހަކުން އެނޫން ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމީ ވަރަށް ޣައިރު ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ސިޔާސީ ފިކު އެއްކިބާކޮށް ތިމާގެ ފަންނުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ވާޖިބު އަދާކުރަން ދިވެހިން ދަސްކުރަންވެއްޖެ

  CLOSE
 • އަންނަނީ އަމަށަކު ހިންޏެއް ނޫން

  ރިޔާޒް ރަޝީދު ވަރަށް ހިތުގަ ޖެހިއްޖެ ދޯ؟؟ ކަޑަވާނެ. މަނަމަވެސް ކަޑަވާނެ އިނގޭ. ހައްހައްހައްހައްހާ

  5
  CLOSE
 • މަރީ

  ތިހެން ކިޔާލަ ކިޔާލަ ތިބޭ ނޫނީ ލިޔެ ލިޔެ ތިބޭ 2018 ގައި ބަލިވެގެން ގައުމުދޫޮކޮށް ފިލަން ދަމުންވެސް ނޫސްވެރިއަކު ލައްވާ ބަލިނުވޭ ބަލިނުވޭ ކިޔާފައި ލިޔުނީމާ ހިތްހަމަ ޖެހޭނެ ، މީހުން ވޯޓް ލާން ނުނިކުތީ މިސަރުކާރުގެ އަމަލުތަށް ހުންނަ ގޮތުން ފޫހިވާތީ

  13
  1
  CLOSE
 • ކައުންސެލަރު

  ހިޔަޅަށް މޭބިސްކަދުރު އަތުނުޖެހުނީމާބުނީ އައްޗި ތިއީ ވިހައެއްޗެކޭ.... މިބުނީ ލައްކަވާހަކަކަން އެނގޭތަ؟

  12
  CLOSE
 • ކަރުސަތޭ

  ޕީޕީއެމް ބަލީވެސްވީ.. އެމްޑީޕީ މޮޅުވެސްވީ.. މީ ވަރައް ގީނަވާހަކަ..

  16
  CLOSE
 • ބީ އެމް ޑަބަލްޔޫ (މިސްޓަ ބުލެކު ވައްޑެ)

  (މައިސެލްފް) ރައީސް ވަހީދު ގެ ރެކޯރޑް މުގުރާލެވޭނީ މި ގައުމުގައި ހަމަ އެކަނި ރައީސް ޔާމީނަށް. އެއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގައި 5 ޕަރސެންޓް ވޯޓްވެސް ޔާމީނަށް ނުލިބޭނެ ކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭތީ. ސުކުރިއްޔާ މެޑަމް

  11
  1
  CLOSE
 • ޕީ ޕީ ޕީޑް

  ބުރޯ ގެޓް ޔުއަރު ފެކުޓުސް އިސްޓުރައިޓު. ޕޕމ އެކަންޏެއް ނޫން. ޕޕމ އެންޑީއޭ ޑީއާރުޕ ކޯލިސަން ހަދާގެން ހަށި ފުއްޕާފަ ނިކުތީމާ އެމްޑީޕީ އެކަނިވެސް ތި ގަދަފަދަ މުޅި ކޯލިސަނަށް ލިބުނު ގޮނޑި އަށް ވުރެން 3 ގުނަ އިތުރަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބު. ލޮލް. ދެން އަދި ކޮބާ އެންޑީޕީ ކޯލިސަނައް އިތުރައް ލިބުން ގޮނޑި. 2018 ކިހިލި ޖަހާ. އެލްއެމްއޭއޯ.

  6
  1
  CLOSE
 • ފަސިޔު

  ސޭކު ވާހަކަ

  4
  1
  CLOSE
 • ބަނބޫ

  "ޕީޕީއެމްއަށް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބި، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު ކުޑަ ކަމާއި އިދިކޮޅަށް އޮތް ތާއީދު ބޮޑުކަން އެނގޭ" .... ދެން ކަލޯ ކޮންހާ ބޭކާރު އަނގައެއް ތިތަޅަނީ.... ޕޕމ ވެސް ޖެހޭނެ ހަގީގަތް ގަބޫލު ކުރަން. ވަރަށް ދަށް ފެންވަރުދަޢް ލިޔުމެއް. ސުކުރިއްޔާ މެޑާމް -

  9
  CLOSE
 • ށާ

  ޕީޕީއެމްއެކަނިނިކުތީއޭބުނީމަހަމަހިނިއަންނަނީ ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ޑީއާރޕީމިތިންޕާޓީއަކީކޯލިސަންހަދާފަވާޕާޓީތައް

  13
  CLOSE
 • ބަލާތި

  މިއަދުގެ ޔަމަންގެ ހާލަތު. މީ ޑިމޮކްރަސީ ގެންނަން ނުޖެހޭ ގައުމު ތަކަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމުން ވާ ގޮތަކީ. އަރަބި ގައުމު ތަކަކީ އެއީ އެމެންގެ ކަލްޗަރ އޮންނަ ގޮތުން ހުޅަނގުގައި އޮންނަ ވައްތަރުގެ ޑިމޮކްރަސީ ގެނެވޭނެ ގައުމު ތަކެއް ނޫނެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިހާރު ރާއްޖެ އަށް ވެސް އަލިފުދާލުން އަދި ހުޅަނގުން ވެސް ނައިސްގެން އުޅެނީ އެއީ ޔަމަން ގައި މިހާރު އޮންނަ ވައްތަރުގެ ޑިމޮކްރަސީ އެވެ. އެއިރުން ތާ ގައުމު ސުންނާފަތި ވެގެން ދާނީ ގައުމުގެ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު ތަޅާ ތަޅާ. ޔަމަން އެއީ ގަލްފް ގައުމު ތަކުގެ މެދުގައި އޮތް ދެވަނަ އަފްއާނިސްތާނު މިހާރު. ދެން ޔަމަން އަށް ކުރިއަށް އޮތް 100 އަހަރު ދުވަހު ވެސް ނޭވާ ނުލެވޭނެއެވެ. މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލަކީ ސައުދީން އެމެރިކާ އާއި ގުޅިގެން އުފައްދާ ކޯލިޝަން އަވަަހަށް އުފައްދާ ޔަމަންގެ ހޫތީންގެ އަތް ދަށުން ޔަމަން ސަލާމަތް ކުރަންވީ އެމެރިކާގެ މަދަދު ލިބިގެން. ބަލާބަލަ އިރާގުގެ މޫސަލް. އައިސިސް އަތް ދަށުން އެސިޓީ މިނިވަން ކުރަން އެމެރިކާ އާއި އަދި އިރާގު ސިފައިން ހަނގުރާމަ ކުރާތާ 8 މަސްވަނީއެވެ. ކުރިއެރުން ލިބެނީ ވަރަށް މަޑުމަޑުންނެވެ. ސަބަބަކީ އާންމު ގެތަކުގައި ޓެރެރިސްޓުން ފިލާ މިތިބެނީ. ދެން ކިހިނެއް އެމެން ހޯދާނީ.

  1
  5
  CLOSE
 • ޓޭކްއޮން

  ޕީޕީއެމް ދޯ ވެރިކަމުގައި އޮތީ. އެހެންވީއިރުން ދެން މިއަންނަ ހަފްތާ އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެއްދުވަސް ވެސް ބާކީ ނުކޮށް ސަރުކާރުން އުފާވެރި ޚަބަރުތައް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބޮޑު އާބާދީ އަށް ގެނެސް ދޭނެ ދުވަސް ތައް ދެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ކުރިމަތި ލަން ދެން. މިކަން ކުރެވޭނެ މަމެންނަށް މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ 16 ހާސް މީހުންނަށާއި އަދި އިތުރު 16 ހާސް މީހުންނަށް އެކުޖުމްލަ 32 ހާސް ގޯތި ހުޅުމާލެ ދޭކުން ދޫކޮށްލަންވީ މީހަކަށް 800 އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް މަގުން އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް. މައްސަލަ އެއް ނެތޭ އަނބިމީހާ އާއި އަދި ފިރިމީހާ ދެ މީހުންނަށް ވިޔަސް ދޫކޮށްލަންވީއެވެ. ހުޅުމާލެ 2 ފުރުނީމާ މާލެ އާއި ޖެހިގެން ވިލިގިިލި އާއި ވީ ފަޅި އަށް ހިއްކާލެވޭނެ ގޮސް ވިލިގިލި އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު 500 މީޓަރަށް ކައިރި ވަން ދެން. އެއިރުން ނެގޭނެ މާލެ ސައިޒުގެ ތިން މާލެ. ދެން އެތަނުން ވެސް ދޫކޮށްލާނީ 1 ލައްކަ ގޯތި 10000 އަކަފޫޓްގެ ހަމަ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް. އެއިރުން ދެން މީހުންނަށް އެހެން ކަންކަމާއި މެދު ވިސްނާނެ ޖާގަ އެއް ނުލިބޭނެ އެވެ. އަބަދު ވެސް އެންމެން ބަލާނީ ގޯތި ހެދޭތޯ އެވެ. އެއިރުން މާލޭގެ ކުލި ވެސް ދަށްވީ އަދި އިންފްލޭޝަން ވެސް ދަށްވީ އަދި ދިރިއުޅުމުގެ އަގުވެސް ތިރިވީ އެވެ. މިކަން ކުރެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ބައްލަވަންވީ އެވެ. އެއިރަށް މަމެންނަށް ޔަގީން ޕީޕީއެމް މޮޅު ވާނެ ކަން. ޖަަސްޓް ޓު ޕްލޭ މައިވޮރީސް އަވޭ ޔޫއާރ އޯލް ދަ ތިންގްސް އައި ގޮޓް ޓު ރިމެމްބަރ ޓޭކް އޮން މީ ޓޭކް އޮން މީ ޓޭކް މީ އޮން.. އެއީ އެއިރުން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޕީޕީއެމް އޭ ބުނުމުން ބުނާނެ އެއްޗަކީ ދޯ.

  2
  12
  CLOSE
 • ތަފާތުދޯ

  މިފަހަރު ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ނުވެސް އިނގޭ ސްޕެޝަލީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނަށް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ލާންވީ ކާކަށް ކަން ވެސް އަދި ތާންވީ ކޮޮންތާކަށް ކަން ވެސް. އެކަމަކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެހެން ނުވާނެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް އޮފީހުން މެސެޖް ކޮށް ފައި ބުނާނެ ވޯޓް ލާން ދާން ޖެހޭ ފޮއްޓަށް ދަން ދެން ވެސް. އެއީ ހުރި ތަފާތަކީ.

  5
  12
  CLOSE
 • ތަކުރާ

  "އެކަމަކު އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތިރީހަކަށް ޕަސެންޓް ހޯއްދެވީ ގިނިކަންޏާ ކަމެވެ." ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ބާރާއި ނުފޫޒާއި، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި ވީމަވެސް މިކިޔަނީ ގިނިކަންޏާއޭ. ހަހަހަހަހަހަހަހަހަ

  17
  10
  CLOSE
 • ހަސަނު

  ތިޔަށް ބުނެލަން އޮތީ ކެކެކެކެކެކެކެ އޭ

  12
  CLOSE
 • ފަރީދު

  ސޭކު ވާހަކަ

  16
  CLOSE
 • ކޮސްމީހާ

  Heehee Halaaku

  މިލިޔުން ލިޔުނު މީހަކީ ވަރަށް ގަމާރު މީހެއް... ބަލިވީމަ ހަޖަމް ނުވަނީ ދެއްތޯ.... ހަޖަމް ޕްލީޒް.... ކޮމެންޓް ޖެހިޔަސް ނުޖެހިޔަސް ހެޔޮ.. ލޮލް...

  23
  6
  CLOSE
 • ނިޒާމް / ނައިފަރު

  ޕީޕީއެމް ނައިފަރުދާއިރާގައި 1300 މީހުންތިބިއިރު ވޯޓްގެ ކުރީދުވަހު ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް 1046 މީހުން ދިޔަ! ކެމްޕެއިން ހުއްޓަލަން ޖެހޭދުވަހު ހެނދުނު މީހަކު ނައިފަރަށް އައިސް އައުޓްބޯޑް އިންޖީނާ މީހަކަށް 2000 ރުފިޔާގެމަގުން ރުފިޔާދީ ޅަކުދިންތައް މޮޔަކޮށްލި! އޭގެ އަވާގައި ޖެހި އެހާތަނަށް ޕީޕީއެމަށް ސަޕޯޓްކޮށްގެން ތިބި ޅަކުދިން އިދިކޮޅަށް ވޯޓްދިން! ޕީޕީއެމަށް ސަޕޯޓްބޮޑު ހުރިހާ ދިމާއަކަށް މި އެހީތައް ދިޔަ ! މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ! އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޕީޕީއެމް ކާމިޔާބުކުރާނެ!

  17
  28
  CLOSE
 • ައަހުމަދު

  ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގައިވެސް މޮޅުވާނީ ގިނަ ލަނޑުޖެހޭ ބައެއް.

  28
  4
  CLOSE
 • ޑޮން ދޮނާ

  އިދިކޮޅު މީހުން ބަނދެފަ ހަތަރެސްފައިގަ ވާޖަހާ އެލުވާ ހުރަގެއަށްލާފަ ކެމްޕެއިން ވިޔަނުދީ ތިމާމެން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން އަރުވާޖަހާފަ ކެމްޕެއިން ކުރީމަވެސް ތިހިރީ ވީވަރު

  48
  11
  CLOSE
 • ތެޔޮ ބެ

  ދައްކާ ކަނޑު ކޮސްވާހަކަ!!! މާލޭ ރިޔަަޒުމެން ރީތިކޮށް ބަލިވީމާ ދެން ކޮސް ގޮވަނީ ދޯ؟؟؟

  35
  10
  CLOSE
 • ބަލި ގަބޫލުކުރޭ

  ތިހިސާބު ހެދި އިރު އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އަދި ޕީ..ޕީ.އެމް އިން ނެރުނީ ކިތައް ކެންޑިޑޭޓުން ކަން ނުޖެހީ ކީއްވެ؟ ޢަދިވެސް ބަލި ގަބޫލު ނުކުރަން ބަހަނާ ދައްކަނީ.

  35
  10
  CLOSE
 • ފަޅުވެރިން

  ސޭޓުވެސް ބޮޑުތަނުން ވީބައްޔެވެ. 83 ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލައިގެން ލިބުނީ އެންމެ 18 ގޮނޑިއެވެ. ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައިވެސް ނުލިބުނެވެ. އެއާޚިލާފަށް އެމްޑީއޭ އިން އެވަނީ 48 ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލައިގެން 21 ގޮނޑި ހޯދާފައެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. އެހެންވީމާ ސޭޓުމެންވީ ކުނޫޒުކުޅި ހުއްޓާފައި މަހަށްދާކަށް ނޫންހެއްޔެވެ؟ ޕީޕީއެމް ކާމިޔާބީ ހޯދީ 07 ލީޑަރުންނާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. އެއީ: ނަޝީދު، ޖަމީލު، ކާނަލް، ޢިމްރާން، އަދީބު، ޢުމަރު، މައުމޫން އެވެ. (މިއީ ޖޭޕީ ވަކިން ވާދަކޮށްފައި އޮތީމައި ޤާސިމް ނުލައެވެ.) ތިމަންގެ ތާއީދޭ، ތިމަންގެ ތާއީދޭ ކިޔައިގެން ތަސްބީޙަކީ މައުމޫނުގެ ސައިޒުވެސް ތިއޮތީ ނިކަން ރަނގަޅަށް ފެންނާށެވެ. ދެންއޮތީ ހަމަ ހަބޭސް ކިޔާފައި ކެމްޕޭންކުރުން އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްޤީގެ އެޖެންޑާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަވަނަ ގިއަރަށްލުން. މައުމޫންގެ ޒެޑް-ފެކްޝަންގެ ނޮހޮރުއްޕާނުން ޕީޕީއެމް މިވަނީ ސަލާމަތްވެވިފައި. ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި! އަދި އޭނަގެ ތާއީދޭ ކިޔައިގެންއުޅުނު އެއްޗަކީވެސް އެއްވެސް އަގެއްހުރި އެއްޗެއް ނޫންކަން ފިސާރި ރަނގަޅަށް އެނގިފައި. ކާޑުގެ އަގުބޮޑުވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް މައްސަލައެއް ކަމަށްވަންޏާ ރައީސް ޔާމީން ކާޑުގެ އަގުހެޔޮކޮށްދެއްވާނެ. ރައީސް ޔާމީން ކަންތައް ކުރައްވާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އޮތްހެން މިވެރިކަމުގައި ދެދަރަޖައިގެ ރައްޔިތުންނެއް ނުތިބޭނެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ތިމަންގެ ޕާޓީގެ މީހުން ބުނާ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނަމޭ، އެހެން ޕާޓީއެއްގެ މީހަކު ކަމަކު އެދެފިނަމަ ނުބައިނުލަފާކަން ދައްކާލާނަމޭ! އޭރުގެ މެންބަރު ޝިފާޒު ބުނި އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދީފައި ބާކީއެއް ހުރިއްޔާއޭ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މީހުންނަށް ދެވޭނީ. މިއީ ދެދަރަޖައިގެ ރައްޔިތުން ބޭތިއްބުމަކީ! އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އެއީ ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް އުފައްދާ ތަނެއް. އެކަމަކު އެތަނުގައި މިބާވަތްތަކުގެ އެންމެ އާދައިގެ ކޮލިޓީ އެއްޗެހިވެސް ލިބޭނީ ކިލޯއެއް އެތަނުގެ 40 އާއި 50 ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭގައި. އެއީ މިހާރުގެ ރޭޓުން ބަލާނަމަ ދިވެހި ރުފިޔާ 10 އާއި 13 އާދޭތެރެ. އެހެންވީމާ ނާލާއި އިތުރު ޚަރަދުތައް ލާފައި ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް ވިއްކާ އަގުތަކަށް އެވިއްކަނީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ލައިގެން. ﷲ ގެ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުކުރަންޖެހޭ!!

  15
  36
  CLOSE
 • ޏ އައިކު

  ވޯޓުލާން ނުކުތް މީހުން މަދުވީ މޑޕ އަށް ވޯޓު ދޭން، ރސ މައުމޫމުނުގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭނުން ނުވީ. އަދި ޕޕމ އަށް ވޯޓު ދޭންވެސް ބޭނުން ނުވީ. މީގެން އެގުނީ ރސ މައުމޫނުގެ ތާއީދު.

  17
  15
  CLOSE
 • ޏ އައިކު

  މިވެސް ދެން އާޓިކަލެއްތަ؟

  23
  8
  CLOSE
 • އާޓިކަލްބެ

  އާޓިކަލް އެއް ވީމާ ދޯ ކަލޭވެސް ކިޔާފައި ތިޔަ ކޮމެންޓް ކުރީ؟ ކޮންމެވެސް އެހެން އެއްޗެކޭ ކިޔާބަލަ!

  8
  6
  CLOSE
 • ބައްޔެއްނުން

  އެމް. ޑީ.ޕީ އިން ގިނަ ގޮނޑި ނެގީ

  44
  18
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު