chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

އެއާމޯލްޑިވްސް އާއި އެފްޕީއައިޑީގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލަނީ

އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން: ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތައް ދެނެގަނެވިއްޖެ ކަމަށް ބުނި - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގާފައިވާ އެފްޕީއައިޑީގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނާއި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެއާމޯލްޑިވްސް ބަގްރޫޓްވި މައްސަލަ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އަލުން ދިރާސާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މިއީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިސްބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރެވެނީ އޭރުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރު އަދި އެސްޓީއޯ އާއި އެފްޕީއައިޑީ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އިލްޔާސް އިބްރާހިމަށެވެ. ނަމަވެސް އިލްޔާސްއާ ދެކޮޅަށް އެ މައްސަލާގައި ޝަރީއަތް ހިންގާފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަޒްލީން ވިދާޅުވީ، އެ ދެ މައްސަލާގައި އެކަނި ވެސް ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ އެ އަނބުރާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެ ދެ މައްސަލާގައި ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު އެހެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަނުން މިހާރު ބަލަމުން ގެންދަނީ 1999 އިން ފެށިގެން މިފަހުން ހިނގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ކުރީގެ މުސްކުޅި މައްސަލަތައް ވެސް ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން އެ ފައިސާ ހޯދަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ވެސް އަޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދެ ކެޓަގަރީއެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ފަސް މިލިއަނުން ދަށުގެ މައްސަލަތަކާއި އެއަށް ވުރެ މަތީ އަދަދުތަކުގެ މައްސަލަ ކަމަށެވެ. ކޮމިޝަނުން މިވަގުތު ބަލަމުން އަންނަނީ ފަސް މިލިއަނުން މަތީގެ މައްސަލަތަކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޑޗ

  އެމް.އެން.ޕީ.އާރު.ސީ....ފެނަކަ....25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ...އެސް.ޓީ.އޯ ތެޔޮ...މިނިވަން 50....އެން ސްޕާ....އަދިވެސް ބައިވަރު ބައިވަރު

  CLOSE
 • ޔާމިން

  ހުރިހާ މައްސަލަތައްވެސް ބަލަންވީ އެކަމަކު އެންމެނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން އެކަމަކު ތިއީ ދެބޯގެރި ދުއްވުން މިހާރު ރައްޔިތުން ނުހެއްލޭނެ

  CLOSE
 • ކީން

  އެމް.އެން.ޕީ.އާރު.ސީ....ފެނަކަ....25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ...އެސް.ޓީ.އޯ ތެޔޮ...މިނިވަން 50....އެން ސްޕާ....އަދިވެސް ބައިވަރު ބައިވަރު

  1
  CLOSE
 • ފފ

  ބަޔެއްގެ ތާއީދު ޔާމީނަށް ހޯދަން ކުރާކަމެއް ތީ. މިރިޔާސީ ދައުރުގައި ޤައުމަށް ލިބުނުހާފައިސާ 3 ބަޔަށް ބަހާލީ ޔާމީނާއި އަދީބާއި ނާޒިމަށް މިތިން މީހުން އެފައިސާ އިންވެސްޓް މުރަނީ. ޔާމީނު އިންވެސްޓް ކުރަނީ ސިއްހީދާއިރާގައި. އަދީބު އިންވެސްޓް ކުރަނީ ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ތަމުގައި. ނާޒިމް އިންވެސްޓް ކުރަނީ ކޮންސްޓުރަކްޝަން ދާއިރާގައި. މީ ބޮޑު ސިއްރެެއް

  1
  CLOSE
 • ފުވައްމުލަކުސިޓީއުރަ

  އަނެއްކާ ޔާމީނުރައީސް ތިމައްސަލަބަލަން ހުއްދަދޭނެބާ ؟؟ ސަބަބަކީ ތިމައްސަލައަކީ...

  CLOSE
 • ބޭރިބޭ

  ކޭ ބަޔަކު ކޭވަރާއި ކާ ބަޔަކު ކާވަރުވެސް ދެނެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެއް ވެއެވެ. ބޯ ދަމައިގަންނާނަމޭ ހިތާ ، ބަޔަކަށް ފައިސާކޮޅެއް ދީގެން މަހުސަރުގެ މައިދާނުގައި މުޒާހަރާ ޖެއްސޭނޭ ކަމަށް ހިތަށްވެސް ނާރުވާތި އިނގޭއެވެ.

  CLOSE
 • ބަލާތި

  އެފްޕީއައިޑީ އާއި އެއާ މޯލްޑިވްސްގެ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން ގޮތަށް އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ ތިޖޫރީ ގައި ހުރި ފައިސާ ޑީބީ ދަވާލި މައްސަލަަ ޖެހޭނެއޭ ބެލެން. ދެން އަނެއް ކޮޅުން ބޭސް ގަންނަން ވެގެން ޕްރިޕެއިޑޭ މެންނާއި ހަވާލު ކުރި 60 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީގޮތް ވެސް ޖެހޭނެއޭ ބެލެން. މިހިރީ ބެލެން ޖެހޭނެ ކަންކަން މިހުންނަނީ. ދެން އަނެއް ކޮޅުން އައްޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ވިންޑް ޓާރބައިން އެއް ޖަހަން ނަމުގައި ލަބިއްޓެ ގްރޫޕް އިން އިންޑިއާގެ ސުޒުލާން އަށް ދިން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ކޮބާ. އަދި ވެސް އެބުރަފަތި ނާދޭ. އެކަމަކު އެ 1 މިލިއަން ޑޮަލަރު އިންޑިއާގެ ސުޒުލާން އަށް އެއިރު އޮތް ސަދަން ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިން ވަނީ ދީފައެވެ. ދެން ކުއްލި އަކަށް ފެނުނީ ލަބިއްޓެ ގްރޫޕް އިން ލަންކާ އިން ކޮންޑޯސް ތަކެއް ގަނެލާ ވިއްކާލާ އަނެއް ކާ ކޮންޑޯސް ތަކެއް ގަން ތަނެވެ. ތަމެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ޑީލް ހެދި ނަމަވެސް މަމެން ދޫކޮށްފައިވާ ބުޅާ ތަކަށް އެވަސް ދުވާނެ ވަގުން ތަކާ. ތިޔާ ލަބިއްޓެ ގްރޫޕްގެ ވަގުން ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިން ކުރި ވައްކަން ތަކާއި އަދި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ރައީސް އޮފީސް ބަޖެޓުން ދަވާލި ފައިސާ ގަނޑުގެ ކަންކަން ވެސް އެއީ ބަލަން ޖެހޭނެ ކަންކަން މިހުންނަނީ. މާލޭގެ ސަަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ގައި ހުންނަ ފައިސާ އަކީ އެއީ އެންމެ ދެކުނު ވިންގްގެ ވަގުން އައިސް ލޫޓުވާލަން ހުންނަ ފައިސާ އެއް ނޫން އެމެން ގަން ދަވާލި ގޮތަށް. މީ ބަލަން ޖެހޭނެ ކަންކަން މިހުންނަނީ. އައްޑޫ ގަން ދަވާލައިގެން މުއްސަނދި ވިމީހުންގެ ޑީއެންއޭ އާއި އެމެންގެ ފެމިލީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންނަށް ކައިރި ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

  7
  CLOSE
 • އެމެންނޭ

  އެފްޕީއައިޑީ އާއި އެއާ މޯލްޑިވްސްގެ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން ގޮތަށް އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އައްޑޫގައި ދަރުބާރުގެ އެއް އަޅަން ވެގެން އެމެން އެކަމަށް ދުއްވާލި 5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެޅީ ކަނޑަށް ތޯ ވެސް ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ. ސުވާލަކީ ފުރަތަމަ ވެސް އައްޑޫ ގައި ދަރުބާރުގެ އެއް އަޅަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ނިންމީ އެއީ އޭނާ ހަމަ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެގެންތޭ މާލޭގައި ބޮޑު ދަރުބާރުގެއެއް ހުއްޓާ. ގަމާރުންގެ ވެސް ގަމާރުން ނުކުރާނެ ކަންކަން ދޯ މިހުންނަނީ. މާލެ އާއި ވާދަ ކުރަނީ ދަރުބާރުގެ އެއް އަޅައިގެން ނޫނޭ މީހުންގެ އީގޯ ބައި ވެސް ނައްތާލައިގެން ރަށުން ވައްކަން ކުރުން ހުއްޓާލައިގެން އަދި މާރާމާރީ ހިންގުން ރަށުން ހުއްޓާލައިގެން ނޫންތޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

  7
  3
  CLOSE
 • ބޮލަކަށް4000

  އެއްކަލަ 800 މިލިއަންޑޮލަރުގެ ތެލުގެ ވިޔާފާރި، އެމް އެމް ޕީ އާރު އެސް ސީގެ ވެސް

  14
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު