chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

ހޮޓަލެއް އަޅަން ވެސްޓް ޕާކް ބިން ގަތަރު ބަޔަކަށް ދެނީ

ވެސްޓް ޕާކްގެ ބިން: މި ބިމުގައި ހޮޓަލެއް އަޅަން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް

ކުރިން ވެސްޓް ޕާކް ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގި، ބިމުގައި ގަތަރު ކުންފުންޏަކުން ބޮޑު ހޮޓަލެއް އަޅަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. "އަވަސް" އަށް ކަށަވަރު ވެފައިވާ ގޮތުގައި ވެސްޓް ޕާކް ހިންގި އެ ބިމުގައި ގަތަރު އެ ކުންފުނިން އަޅަން މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ހޮޓަލުގައި ބޮޑު ސުވިމިން ޕޫލަކާއެކު ހޮޓަލެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރާނެ އެވެ.

ވެސްޓްޕާކް ހުރި ބިމުގައި ގަތަރުގެ ކުންފުންޏަކުން ބޮޑު ހޮޓަލެއް އަޅަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާއިރު، އެ ބިން މިހާރު ވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި ފަޅުފަޅާއި ބިންބިމުގެ ލިސްޓްގައި ހިމަނައިފަ އެވެ. އެ ތަންތަން ދޫކުރާނީ ބިޑް ކުރުމެއް ނެތި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މާލެ ހުޅަނގު ދެކުނުން ބިމެއް ބިޑް ކުރުމަކާ ނުލައި އިއުލާނު ކުރާ ލިސްޓަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. ކަށަވަރުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ބިމަކީ ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދެވެ. އެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު މިނުގައި 19،343 އަކަފޫޓް ހިމެނެ އެވެ. އަދި މި ބިމުގެ އަންދާޒާ ކުރެވޭ އެކިއުޒިޝަން ކޯސްޓަކީ 1.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ހޮޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޓޫރިޒަމްގެ ބިޔަ އެހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ވެސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މިގޮތުން އެނބޫދޫ ލެގޫން ހިއްކައިގެން ތައިލެންޑުގެ ސިންހާ ކުންފުނިން ވަނީ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފަށާފަ އެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއުގެ ބައެއް ތަންތަން މި އަހަރު ހުޅުވާނެ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ބިޑު ނުކޮށް ދޫކުރާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކެއް އިތުރު ކޮށްފަ އެވެ.

ލިސްޓުގައި އަލަށް ހިމަނާފައިވަނީ ކ. ކޮށްދިއްޕަރު ފިނޮޅުގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމުގައު ކުރިން ހޮޓަލެއް ހިންގި ދޫގަހެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު 20 ރިސޯޓެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި މި ދަތުރު ނިމޭއިރު ހުޅުވާ ރިސޯޓުގެ އަދަދު 50 އަށް އިތުރު ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • މާހިރު

  ބިމެއް ފަޅެއް ރުކެއް ގަހެއް ގަލެއް މުރަކައެއް ބަލާނެ ކަމަށް ވިއްކާފަ ބަހައްޓާ، މާދަން އަހަރުން ވެސް ވިއްކާލާ.

  15
  4
  CLOSE
 • ހޭކެނޑޭ

  ބިންތައް ދޫކޮއްފާ ބަހައްޓާ. ދެންއަންނަ ސަރުކާރަކުން ﷲގެ އިރާދަފުޅުން ތި ހުރިހާ ތަންތަނެއް ދަޢުލަތައް ނެގޭނެ. މި ހުންނަނީ ބޮޑުން މި ޤައުމުގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް. ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދާ ވިއްކާ ހުސްކުރަނީ މި ވެރިކަން ނިމެން ވާއިރަށް. އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް. މިވަރުން ދަންޏާ މި ޤައުުމުގައި އޮންނާނީ މާރާ މާރީ އާއި ފޭރުމާއި ވައްކަން ކުރުމާއި މި ހުރިހާ ނުބައި ކަމެއް މި ރާއްޖޭގައި އޮންނާނެ. ދުނިޔޭގައި ތިބި ބަޔަކަށް މި މަންޒަރުތައް ފެންނާނެ. ދެނެއް މި ޤައުމެއް ހަމަ މަގަކައް ނޭލުވޭނެ. ވާނެ ހަތަރެއްޗެއް މިހާރު މިއޮތީ ވެފާ.

  8
  16
  CLOSE
 • ލލ

  ޤަތަރާއި އެކު ކެނޑީ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ ކޮންމެސް ގުޅުމެއް ކެނޑި ހަބަރު މީޑިޔާގައި ފެތުރު!

  16
  3
  CLOSE
 • ދދ

  ބިންކޮޅެއް ގަލެއް އޮތިއްޔާވެސް ވިއްކާ ހުސްކުރާތި!

  6
  10
  CLOSE
 • ދެރަވަރު

  ބިޑުކުރުމެއްނެތި އެއޮށްބޮޑު ބިން އެންމެ 104 މިލިއަން ރުފިޔާ. އެކަމަކު 900 އަކަފޫޓްގެ ކުޑަ ފުޑްކޯޑަކަށް އެތަށް ބައިވަރު ފައިސާއެއް. ދިވެހިންނަށް އެކައްޗެއްވެސްނެތް. ކޮންފަދަ ނިކަމެތިބައެއްބާ ދިވެހިންނަކީ. ނޫނީ މިއީ މިއަދު ގައުމު ހިންގަން ތިބިބައެއްގެ މިލްކެއްބާ؟

  15
  10
  CLOSE
 • ުތާއިދު

  ސާބާސް ތަރައްގީ މެކުހަށް.. ތާއިދު ތާއިދު އަތްވެސްޖަހައިފިން... އެކަމަކު ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސްކުރިކަންތަ ގޯސް... އިންޑިޔާގެ ބަސްފާހަގަ ކުރުމަށްވުރެ އަހަރެމެން ތާއިދި އަރަބި ބަހުގެ ދުވަހެފާހަގަ ކުރިނަމަ.. ތަރައްގީއަށް ތާއިދު އެކަމަކު މިނިވަންކަމަށް އަރާއިގަނަމީހުންނާ ދެކޮޅު..

  17
  6
  CLOSE
 • ފިރުސާނު

  ސަޅިވާނެ!

  8
  5
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު