ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރަށް އެހީވާން ތައްޔާރު: އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އޮތީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލުން ދޭން ތައްޔާރަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

އިދިކޮޅުން އެހެން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު އެހީތެރިވެ ދެއްވައިފިނަމަ އެކަން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރޭ ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރައީސް ސޯލިހްގެ އެ ވާހަކަފުޅުތަކާ ގުޅުވައި އަވަސް އިން ސުވާލު ކުރުމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ގައުމަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ހާލަތަކީ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދައިގެން ކަންކަން ކުރެވޭނެ ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"މިއީ ގައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހާލަތު ބަދަލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު. ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އެ ހުންނެވީ ސަރުކާރުން އެދުނު ކޮންމެ އެހީތެރި ކަމެއްގައި އެހީތެރިވެ ދޭން ތައްޔާރަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކޯލިޝަނުން މަސައްކަތް މިކުރަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް މި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ގޮތުން ކަންތައްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ގައުމީ ވިސްނުމުގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ.

ސަރުކާރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މީގެ ދުވަސް ތަކެއް ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އެ ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރުން ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ 1،200 މީހުންގެ ލިސްޓެއް ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ފޮނުވި ކަމަށާއި އެމީހުންގެ ބޭނުން ސަރުކާރުން ހިފާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިސްވެ ދާދި ފަހުން ވެސް ސިޓީ އަކުން ސަރުކާރުގައި އެދިފައިވާނެ ކަމުގައި ވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބިއްޖެ. ޖަވާބުގައި އޮތީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާނަމޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ ގުޅަން. އަދި ނުގުޅާ. ގުޅީމާ އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިވާނަން،"

އަބްދުއްރަހީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އިހްލާސްތެރިކަން އޮތް ނަމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިސްވެ އެހީތެރިކަން ދޭން ހުށަހެޅުމުން އެ އެހީތެރިކަން ހޯދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫހު ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުން ނުދާ ކަމަށާއި އެކަމާ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމުގައި ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައީސް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި ކޮލެރާ އައީ. ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ ހާދިސާއާއި ސުނާމީ އައީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރު ފެނުނީ ގައުމަށް ދިމާވި އެފަދަ ބޮޑެތި ހާދިސާތަކުގައި އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށް ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރިތަން،" ގައުމަށް ދިމާވި ބޮޑެތި ކަންކަމުން ސަލާމަތް ވުމުގައި މާޒީގައި އަމަލުކުރި ގޮތް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.