ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު

ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު، ވަޒީރުން އެކަހެރި ނުކުރެވޭނެ

ވަޒީރުން ވަކި މުއްދަތަކަށް މަގާމުން އެކަހެރި ކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ބައިވެރިވާ ކަމަށް ތަހުގީގަށް ފެންނާތީ މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދޭން އެދި އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

މަހްލޫފްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމާ މެދު ޕީޖީ ގޮތެއް ނިންމަވަން ދެން ވަޒީރު ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުން މަހްލޫފު އެކަހެރިކޮށްފަ އެވެ.

ޖަމީލް މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވަޒީރަކު ސަސްޕެންޑް ކުރިޔަސް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހެނީ އެ ވަޒީރަކު ކަމަށެވެ. އަދި ވަޒީރަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކުން ރައީސަށް ލިބިދޭ ބާރެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ވަޒީރަކު ވަކި ނުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީން ވަޒީރަށް މަތިކުރާ ދުސްތޫރީ ޒިންމާތަކުން ދުކުރު ކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ޚިލާފު ކަމެއް" ޖަމީލް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ޖަމީލް އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އިން ރައީސަށް ލިބި ވަޑައިގަންނަވާ ބާރަކީ ވަޒީރުން އައްޔަން ކުރުމާއި، ވަކި ކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަން ފަދަ ބޮޑު ދައުވާއެއް ކުރެވޭއިރު މަގާމުގައި ބަހައްޓާތީ ހައިރާންވެ ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

"ކޮންފަދަ މަޖުބޫރު ކަމެއްބާ އޮތީ؟ މަޖިލިހާއި ރައީސްގެ ވެސް ހަމައެއް ނެތް،" ،މަހްލޫފް މައްސަލާގައި ރައީސް އަމަލުކުރެއްވި ގޮތަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ޖަމީލް ވިދާޅު ވެފައިވެ އެވެ.

އޭސީސީން ވަނީ މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދެ ދައުވާއެއް ކޮށްދޭން އެދިފަ އެވެ. އެއީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާއާއި ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 521 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމުގެ ދައުވާ އެވެ.

އޭސީސީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މަހްލޫފްގެ މައްސަލާގައި ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ބުނެފައިވަނީ މަހްލޫފް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ހުންނެވިއިރު މަޖިލީހުގައި އޭރު ފާސްކުރި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) ގެ ބިލަށް ވޯޓު ދިނުމާއި ޕީޕީއެމްގައި ދެމި ހުރުމުގެ މުގާބިލުގައި 33،000 ޔޫއެސް ޑޮލަރު މަހްލޫފަށް ލިބިފައިވާ ކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީން ވަނީ މަހްލޫފަށް ލިބުނު ޑޮލަރަކީ ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ އަދި ސައްހަ މުއާމަލާތެއް ކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި އޭސީސީއަށް އޮޅުވާލަން މަހްލޫފް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން މަހްލޫފް އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ "ޕޭމަންޓް ރިސީވްޑް" ލިޔުމާއި، ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ ނަގުދު ފައިސާއިން އެސްއޯއެފްއާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަހްލޫފް އޭސީސީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ އާއި ދެއްވާފައިވާ ބަޔާނަކީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އޮޅުވާލުމަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޔާނެއް ކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެ އެވެ.