އެޗްޑީސީ

ޕަބްލިކް ވައިފައިން ހުޅުމާލެ ގުޅާލަނީ

Jun 19, 2021

ސްމާޓް ސިޓީއަކަށް މާލޭ ސިޓީ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގެ ވިޔަފާރިތައް ޕަބްލިކް ވައިފައިގެ ޒަރީއާއިން ގުޅާލަން އެޗްޑީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ އޭގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހަވެ، ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ޑިޖިޓަލް ކުރަން އެޗްޑީސީން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފަދަ ބަލާއާފާތެއްގައި ވިޔަފާރިތައް އުނދަގުލުން ހިންގާއިރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ޕަބްލިކް ވައިފައި ސަބަބުން ވިޔަފާރިތައް ހިންގޭނެ ކަމަށާއި ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓާއެކު މީޓިންތައް ފަސޭހަވެ ދިރާގުޕޭ އާއި އީޒީޕޭ އަދި ބީއެމްއެލް އޮންލައިން ފަދަ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތައް ވެސް ތައާރަފު ވެގެން ދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލެ ސްމާޓް ކުރަން ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެއީ ސަރުކާރާއި އާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ބޭނުން ވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ސްމާޓް ސިޓީއެއް ތަރައްގީ ކުރާއިރު އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށް ދޭ އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އެންމެނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކަނެކްޝަންތައް ގުޅައިލެވޭނެ ކަމަށެވެ.