އަހުމަދު މަހްލޫފު

މަހްލޫފްގެ ކޮއްކޮ ޑޮލަރު ގަންނަން އެސްއޯއެފް އޮފީހުގައި އިންދާ ދުށިން: މޮހޯ

މިނިސްޓަރު އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓް އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ ކޮއްކޮ އަލީ މުބީން އެސްއޯއެފްގެ އޮފީހުން އެއް ދުވަހު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އޭނާ އެ އޮފީހަށް އައީ ކީއްކުރަން ކަމަށް ސުވާލުކުރުމުން ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތެއް ކުރުމަށް ކަމަށް އެސްއޯއެފްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފް (މޮހޯ)، އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުން މަންފާވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

އަވަސްއަށް ވަނީ ތަހުގީގަށް މޮހޯ ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީއެއް ލިބިފައެވެ.

މޮހޯގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެހެން އެއްވެސް ދުވަހަކު މުބީން އެ އޮފީހުން ފެނިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑޮލަރު ގަންނަން އައީ ކޮން ކަމެއް ކުރަން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިނުވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މަހްލޫފަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރިސިޕްޓްގައި ވާ ސްޓޭމްޕް އަކީވެސް އެސްއޯއެފްގެ ސްޓޭމްޕް ކަމަށް އައްލާމްގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ސީދާ އެސްއޯއެފްއިން ދީފައިވާ ރިސިޕްޓްއެއްކަން ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީގެކުރިން މަހްލޫފް ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ އެ ފައިސާއަކީ އޭނާގެ އާއިލީ ވިޔަފާރިއަށް ޑޮލަރު ގަތުމަށް ކުރި މުއާމަލާތެއް ކަމަށާއި އަދި އެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އެސްއޯއެފްގެ އޮފީހަށް ގޮސްފައިވަނީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ މުއާމަލާތުގެ ރިސިޕްޓް ކުރިން ވަނީ އާންމުކުރައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އޭސީސީއިން މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތަކީ އަސްލު ނޫން ލިޔެކިޔުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އަވަސް އިން މަހްލޫފްއަށް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ އައްލާމް ލަތީފް ދިން ބަޔާން އޭނާ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތަހުގީގަށް މޮހޯ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހުރިކަން އެނގިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ އެ މުއާމަލާތަކީ ހިނގާފައިވާ މުއާމަލާތެއްކަން އެނގެން އޮތްއިރު ފޭކް ރިސިޕްޓް އެއް އުފައްދަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް ކުރާ ތުހުމަތު ތަކުރާރުކޮށް ދޮގުކުރެއްވިއެވެ.

"މިހާ ސާފުކޮށް މި މައްސަލަ އޮތްއިރު އަޅުގަނޑުގެ ފަހަތުން މިގޮތަށް ދުވަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ،" މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ ކުންފުނިތަކުގެ ސްޓޭމްޕްތަކަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ހެދޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަން ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ނޭނގުމަކީ އޭނާގެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެސްއޯއެފްއިން މަހްލޫފްއަށް ދީފައިވާ ރިސިޕްޓްއަކަށް ޒިންމާވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ މިއީ ސިޔާސީ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ

ރިޔާސީ ކޮމިޝަން އުފެދުނުތާ ދެ އަހަރާއި ބައިވެ، ރިޔާސީ ދައުރުވެސް ދެބައިވެގެން ދިޔައިރު މިނިސްޓަރު މަހްލޫފްގެ މައްސަލަ ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލައެއްގެ އަޑު ނީވޭތީ އެތައް ފާޑުކިއުން ކޮމިޝަނާއި ސަރުކާރަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.