މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ދަައުވާ ނުކުރުމުން ފާތިހު ދޫކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަހްމަދު ފާތިހަށް މިވަގުތު ދައުވާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ނިންމެވި ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަންދުން އޭނާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ދެންމެ ވިދާޅުވީ މެއި ހައެއްގެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ފާތިހު ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަަށެވެ. އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރުމަށް ޕީޖީން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ފާތިހު ދޫކޮށްލި ދުވަހަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން މީޑިއާ އޮފިސަރު ވަކި ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޖީ ހުސެން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މިވަގުތައް ނިންމާފައި ވަނީ ފާތިހުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. ހަމަލާ އާއި ގުޅޭ ތަހުގީގު މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށާއި ތަހުގީގުން ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެ ނަމަ ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިވަގުތައް ފާތިހަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމީ. ތަހުގީގު އަދިވެސް ކުރިއަށް ދާތީ މިކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް. ފާތިހުގެ ފަރާތުން އަދިވެސް ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހޯދަން އެބަހުރި. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މި ބައިގަ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރާ ވާހަކަ،" ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލ. ގަމަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ފާތިހު ހައްޔަރުކުރީ ބ. ދަރަވަންދޫ އިންނެވެ. އޭނާ އަކީ ކުރިން ފުލުހުގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެކެވެ. އޭނާ އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވީ މިއަހަރު އަމިއްލައަށެވެ.

ފާތިހު އަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ވަނަ މީހާ އެވެ. އޭނާ އަކީ ހަމަލާ ދިނުމުގައި ދެން އުޅުނު މއ. ފޭރުގެ މުޖާޒް އަހުމަދު ސައިކަލުގައި ގެންދިޔަ މީހާ އެވެ.

ގއ. ކޮނޑޭ ފޮޅޭމާ ތަހުމީން އަހްމަދަކީ ހަމަލާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ސައިކަލްގެ ވެރި ފަރާތެވެ. އޭނާ ވަނީ ސައިކަލްގައި ބޮން ހަރުކުރުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ. އަދި މި ހަމަލާ ދިނުމުގައި އިސް ދައުރެއް އޭނާ އަދާކޮށްފައިވާކަން ތަހުގީގަށް ސާބިތުވެފައިވެއެވެ.

މއ. ފޭރުގެ މުޖާޒް އަހުމަދަކީ ހަމަލާގެ ފަހުން އަދުހަމްގެ ހެދުން ބަދަލުކޮށް ފިލައިގެން މާލޭގައި އުޅުމަށް އެހީތެރިވެދިން މީހާ ކަމަށް ތަހުގީގަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ. ފާތިހު ވަނީ މުޖާޒު، އަދުހަމް ކައިރިއަށް ގެންގޮސް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދީފަަ އެވެ.

ޕީޖީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ލިބިފައި ހުރި ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު އަދުހަމް ފިލުވަން މަސައްކަތް ކުރީ މުޖާޒު ކަމަށެވެ. އަދުހަމް ފިލުވަން ފާތިހު މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފާތިހަށް މިވަގުތު ދައުވާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ނިންމެވި ނިންމެވުމާމެދު އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ރޭ ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އެމްޑީޕީން ރޭ ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން ވިދާޅުވީ ފާތިހުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް އޭނާގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓަރު ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް މިވަގުތު ދައުވާ ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް ބުނުމުން ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

ފާތިހުއަކީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭއިރު އަދި އޭނާއަކީ ކުރީން ފުލުސް ވަޒީފާގައި އުޅުނު މީހަކަށްވީއިރު އޭނާ މޮނިޓަރު ކުރެވެމުން ދަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ސާފުވާން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އާއި ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ހަލީމްވެސް ވަނީ ޕީޖީގެ ނިންމެވުމާމެދު ކަންބޮޑުވުމާއެކު ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ ފާތިހުގެ މައްޗަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށް ނަމަވެސް ދައުވާ ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް ބުނާ ސަބަބު އިތުރަށް ސާފުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހަލީމް ވިދާޅުވީ މާލެއިން ބޭރުގައި އެހެން ރަށެއްގައި ހުއްޓާ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާ ފާތިހު ހައްޔަރުކޮށް އެތައް ތުހުމަތެއް ކުރުމަށް ފަހު އޭނާއަށް ދައުވާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނުމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ މެއި ހައެއް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވީ ފާތިހު ހުރީ ދޫވެފައި ނޫން ކަމަށާ އޭނާގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ހަސަން އެހެން ވިދާޅުވީ ފާތިހު މޮނިޓަރު ކުރެވޭތޯ ކުރެވުނު ސުވާލާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެ ތަހުގީގު ނިމުމުން ފާތިހުއަށް ދައުވާ ކުރުމާމެދު ގޮތް ނިންމާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ހަަސަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފާތިހުގެ އިތުރު މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު އެބަ ހިނގައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ.