މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ސުމެއިދުގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ނެތުމުން ފުލުހުންގެ ކަންބޮޑުވުން

އިސްމާއިލްގެ އާއިލާގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ދޮގު: ފުލުހުން