ވެންޓިލޭޓަރު ހިޔާނާތް

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެންޓިލޭޓަރުތަކަށް ބަދަލެއް ނުދިން

Sep 19, 2021
1

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނަރަލް ޓްރޭޑިންއަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފައިސާ އަށް ތަކެތި ލިބިފައި ނުވާތީ ބަދަލު ހޯދަން ނޯޓިސް ފޮނުވި އެ ކުންފުނިން ބަދަލު ނުދޭ ކަން އަވަސް އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނަރަލް ޓްރޭޑިންއަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފައިސާ އަށް ތަކެތި ލިބިފައި ނުވާތީ ބަދަލު ހޯދަން ނޯޓިސް ފޮނުވި އެ ކުންފުނިން ބަދަލު ނުދޭ ކަން އަވަސް އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ވިދާޅުވީ އެގްޒެކިއުޓާސް ކުންފުންޏަށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިގެން "ވީއެއްކަމެއް ވެސް ނެތް" ކަމަށެވެ.

ބަދަލު ދިނުމަށް އަންގާ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެގްޒެކިއުޓާސް އަށް ނޯޓިސް ފޮނުވީ މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު އެ ދުވަހު ވިދާޅުވީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާނީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ކަމަށެވެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު ތަކުގެ ބަދަލަށްވާ ފައިސާ ނުލިބުމުން ދެން އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އާބިޓްރޭޝަނަށެވެ. އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަނައިބް އިބްރާހީމް ރިފްއަތު ލަފާ ވެސް ވަނީ ދެއްވާފަ އެވެ.

މިނިސްޓްރީ ންހުށަހެޅީ ކިހާ ވަރެއްގެ ބަދަލެއް ހޯދުމަށްތޯ އެހުމުން އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ މައުލޫމާތު ލިބޭނީ ވެންޓިލޭޓަރުގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ހެދި އޮޑިޓް އޮފީހުން ކަމަށެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން މީގެ ކުރިން އަވަސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ އޮޑިޓަކީ ސަރުކާރުން އެދިގެން ހެދި އޮޑިޓަކަށް ވާތީ އެކަމުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް އެގްޒެކިއުޓާސްއާއެކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރީ އޭޕްރީލް 2، 2020 ގައެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި ލިބިފައި ނުވާތީ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެގްޒެކިއުޓާސް ކުންފުންޏަށް ނޯޓިސް ފޮނުވީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ހަދާތާ 29 މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެގްޒެކިއުޓާސް އިން މުދާ ފޯރު ކޮށްދީފައެއް ނުވެ އެވެ. އެގްޒެކިއުޓާސްއާ 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމަށް ހަވާލު ކުރުމުން ލިބުނީ 10 ވެންޓިލޭޓަރެވެ. އެކަމަކު ތަކެތި ގަންނަން ހަރަދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ 34 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ބޭންކު ގެރެންޓީއާ ނުލާ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ އެގްޒެކިއުޓާސްއަށް ދޫކޮށްފަ އެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލާގައި ބަންޑާރަނައިބް އޮފީހުން މީގެ ކުރިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލަޔަރު މުދާ ފޯރުކޮށް ނުދީފިނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ އެގްޒެކިއުޓާސް ކުންފުންޏަށް "ޓާމިނޭޝަން ނޯޓިސް" ފޮނުވީ ކަމަށެވެ.

އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ އެ މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށްވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އުފެދިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރާނީ އާބިޓްރޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ. އާބިޓްރޭޝަން ހިންގަން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އެވެ. އަދި އެ މަރުހަލާގައި އަމަލުކުރަން ވެސް ޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލައިގެ އާބިޓްރޭޝަން ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގަ އެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕީޖީ އޮފީހަށް ދެ ފަހަރަށް ފޮނުވުމުން ވެސް މައްސަލަ ސާބިތު ކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ވަނީ އެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރަން ދެކޮޅު ހައްދަވާފަ އެވެ. އެކަމަކު ކުރިމަތިވި ފާޑު ކިޔުންތަކާ ގުޅިގެން ޕީޖީ މިހާރު ގެންދަވަނީ ފުލުހުންނާއި އޭސީސީއާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް އާ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ޕީޖީ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އަކީ، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާތީ ރާއްޖެއާއި ބޭރު ގައުމެއްގެ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ހިންގޭ އާބިޓްރޭޝަންގެ މި މައްސަލަ އަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އާބިޓްރޭޝަން މައްސަލަ އެކެވެ.