މުހައްމަދު ނާޒިމް

ހިދުމަތް އެންމެ ދަށީ ޓްރާންސްޕޯޓްގައި

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިވޭ ޝަކުވާތަކަށް ބަލާއިރު ހިދުމަތް ދިނުމުގައި އެންމެ ދަށީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ކަމަށް އެމްއެންޕީގެ އެއް މުއައްސިސް އަދި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަޑުން ގެނެސްދިން ޕްރަގްރާމެއްގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެންމެ ގިނަ ޝަކުވާ އިވިވަޑައިގަންނަވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީ ހިންގުމުގައި ދެރަވަރު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަންކަން އެހެން ވަނީ ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދަންނަވަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެ މިނިސްޓްރީގައި "އުނި ކަންތައްތައް" ގިނަ ކަމުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަށްވެ ޝަކުވާތައް ފުނިޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ދަށްކޮށް ހިދުމަތް ދެވޭ މިނިސްޓްރީ އަކަށް އޮތީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ،" ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީސް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އެދެވޭ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އެ މިނިސްޓްރީއަށް އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަކީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑު މިނިސްޓްރީ އެކެވެ. ހިދުމަތްތައް އިންތިހާ ލަސް އަދި ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދައިގެ ތުހުމަތު ވަރަށް މައްޗަށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް އޮވެއެވެ. ނަހުލާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަަމަށް ވިދާޅުވުން ފިޔަވައި އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ނުފެނެއެވެ.