ނަސްރުގެ ދުވަސް

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

Nov 3, 2021

ދިވެހި ސިފައިން ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުުރުމުގެ ގޮތުން ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާގައި ދިދަ އާއި ގާޑް މައުންޓްކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީއާއި ސިފައިންގެ އިސްވެރިންނާއި ރިޓަޔާޑް ސިފައިންނާއި ގިނަ އަދަދެއްްގެ ސިފައިންގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވި އެވެ.

ތިނެއް ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާ ކުރިމަތީގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ދިޔައީ ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ސިފައިން ފެށީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އެވެ. ނަމާދަށްފަހު ދުވަހާ ގުޅޭ ހާއްސަ ދުއާއެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު 4:15 ގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި ކުރިމަތިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި "ވިކްޓަރީ ލެޕް"ގެ ނަމުގައި ސިފައިންގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ވެސް ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް މިއަހަރު ވެސް އިންތިޒާމުކޮށްފައިވެ އެވެ.