އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު އަންނަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

Dec 30, 2021
1

އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަންނަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނީ މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ވަކި ތާރީހެއް އަދި ޔަގީންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ވަންގް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ ހަތްވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ދެއްވެވި ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވުމަށްފަހު އެވެ.

ޝާހިދު މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ވަފްދަކާ އެކު އެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

ޗައިނާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކުރިތާ އަންނަ އަހަރަށް 50 އަހަރު ފުރޭތީ އެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވެސް ވަންގް ޔީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

މިއީ އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 6 އިން 9 އަށް ޝާހިދު ވަނީ އދގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެ އަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފަ އެވެ. އޭގެފަހުން ޝާހިދު ހުންނަވަނީ އދ.ގެ މައި މަރުކަޒު ގާއިމުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގަ އެވެ.

ޝާހިދު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އދ.ގެ ރައީސް ކަން ކުރެއްވުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން ގެންދަވަނީ ޝާހިދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ.