ދުނިޔެ

ސަރުކާރާ ގުޅުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ލަންކާ އިދިކޮޅު

ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހާގެ އާސަރުކާރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ލަންކާގެ އިދިކޮޅު މައިޕާޓީގެ ލީޑަރު ސަޖިތު ޕްރެމަދާސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެހެނެއްކަމަކު ސަރުކާރުން ކުރާ ރަނގަޅު ކޮންމެ ކަމެއްގައި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އެކަމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ސަޖިތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގައުމުގެ އިގުތިސޯދު ހަމައަކަށް އަޅުވައި ގައުމު ހަރުދަނާކުރަން ބޭނުންފުޅުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން އާސަރުކާރުގައި އެ ވިސްނުން އޮތް ނަމަ އެކަމާއިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ލަންކާގައި އާ ސަރުކާރެއް އުފައްދަން ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރަނިލް، ސަޖިތުއަށް ފޮނުއްވި ސިޓިއަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިދިކޮޅު ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސަޖިތު ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ ވިސްނުން ބަދަލުނުވާ ކަމަށާއި ހުރިހާ ޕާޓިތައް ބައިވެރިވެގެން އުފައްދާ އާ ސަރުކާރެއްގައި ހިއްސަވާން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށެވެ.

ސަޖިތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލަންކާގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ މީހުން ގޮވާލަނީ ރާޖަޕްސަގެ އާއިލާ ސަރުކާރުން ދުރުވުމަށެވެ. އެނޫން ގޮތެއްގައި ލަންކާއަށް އަވަސް އަދި ސުލްހަވެރި ހައއްލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ބޮޑުވަޒީރުކަން ދޫކޮށްލައްވައި ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ރައީސަކަށް ހުންނެވީ ގޯޓާބެ ރާޖަޕަކްސަ އަކީ ވެސް ރާޖަޕަކްސަ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުޅެއް ކަމަށް ސަޖިތު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހާގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ލަންކާގެ ހުރިހާ ޕާޓީތައް ބައިވެެރިވެގެން އާ ސަރުކާރެއް ގާއިމުކުރެއްވުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ސަޖިތު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ލަންކާއަށް ދިމާވެފައި އޮތް ހަގީގީ މަައްސަލަ އަކި ސަރުކާރާ ގުޅެން ތިބި އާ ވެރިންނެއް ނޫނެވެ. މައްސަލަ އަކީ ސަރުކާރުގައި ތިބި ބާވެރިންނެވެ.

ސަޖިތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގައުމު ތައްކަތުކުރުމަށްޓަކައި އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ މުޅި ސަރުކާރު އާކުރުން ކަމަށާއި ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.