ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި

Jun 22, 2022
4

އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ފުނިޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމަން އިތުރު ގަޑީގައި ނިކުންނަވާ ގާޒީންނަށް އިތުރު އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ހުށަހެޅީ ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިންނެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅީ އެކަމަށް އިތުރަށް ހޭދަކުރާ ޖުމްލަ އަދަދު އަހަރަކު 3.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ ބަޖެޓަކުން މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ހުށަހެޅުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވެސް ހުއްދަ ދީފައިވާ ޖޭއެސްސީން އެދިފައިވާ ގޮތަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ކޮމިޓީގައި ހުށަހެޅުއްވީ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު އެވެ. ހުށަހެޅުން ފާސްވީ ކޮމިޓީގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ފުނިޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމަން އިތުރު ގަޑީގައި ނިކުންނަވާ ގާޒީންނަށް އިތުރު އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިންނެވެ.


ޑީޖޭއޭ އިން ހުށަހެޅީ އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތަށް ނިކުންނަވާ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް ނިކުންނަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 500 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް ދިނުމަށެވެ. އެލަވަންސް ދިނުމަށް ގިނަވެގެން ހޭދަވަނީ ޖުމްލަ ހަލައްކަ ރުފިޔާ ކަމަށް ޑީޖޭއޭ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޑީޖޭއޭގެ ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްދީފައިވާއިރު ފުނިޖެހިފައި ހުރި މައްސަލަތައް [ޖުމްލަ 1،182 މައްސަލަ] ބަލައި ނިންމަންވާނެ ކަމަށް މެންބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވަނީ ދުނިޔެއާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ހާލަތު މިވަގުތު ހުރި ގޮތުން މުސާރަތައް ބޮޑުކޮށް އަލަށް އެލަވަންސްތަކެއް ދިނުމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ އެ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.