ދިރާގު

އިތުރު ޑެއިލީ ޑޭޓާއާއިއެކު ދިރާގު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް މިހާރު މާ ސަޅި

Aug 22, 2022
1

ދިރާގުގެ ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑެއިލީ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން "ސަޅި 2 ވީކްސް" އަދި "ސަޅި މަންތުލީ"ގެ ނަމުގައި ދެ ޕްލޭނެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ނެގޭނެ އެވެ.

މިގޮތުން "ސަޅި 2 ވީކްސް" ޕްލޭން އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ ހަފްތާއަށް 4 ޖީބީ ޑެއިލީ ޑޭޓާ އެންމެ 265 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި "ސަޅި މަންތުލީ" ޕްލޭން އިން ހަމައެކަނި 495 ރުފިޔާއަށް 150 ޖީބީ ޑޭޓާ އެއް މަހަށް ލިބޭނެ އެވެ.

މި ދެ ޕްލޭނުން ކުރެ ކޮންމެ ޕްލޭނަކުންވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުރިހާ ދިރާގު ނަމްބަރުތަކަށް އަންލިމިޓެޑްކޮށް ގުޅާލެވޭނެ އެވެ. އަދި އެއް އެކްޓިވޭޝަނުން އިތުރު ޑޭޓާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ. މި އޮފާ ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ދެ ޕްލޭނުން ކުރެ ކޮންމެ ޕްލޭނަކުންވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުރިހާ ދިރާގު ނަމްބަރުތަކަށް އަންލިމިޓެޑްކޮށް ގުޅާލެވޭނެ އެވެ. އަދި އެއް އެކްޓިވޭޝަނުން އިތުރު ޑޭޓާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ. މި އޮފާ ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ދިރާގު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ 343 އަށް 'ސަޅި 2 ވީކްސް' އަށް ނަމަ "S1GB14" ނުވަތަ "ސަޅި މަންތުލީ" އަށް ނަމަ "S1GB30" ޖަހާފައި އެސްއެމްއެސް ކޮށްލައިގެން ވެސް މި އެޑް-އޮން ނެގޭނެ އެވެ.

ދިރާގުން އަބަދު ސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ތަފާތު ގިނަ އާ އޮފާރތައް ހެޔޮ އަގުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށެވެ.