ފައިސަލް ނަސީމް

ހަފްތާ ބަންދުގައި ނައިބް ރައީސް ރ. އަތޮޅަށް

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ބަނދުގައި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގަންނަވާނީ އިނގުރައިދޫ، ވަންދޫ، އިންނަމާދޫ، މާކުރަތު، ދުވާފަރު އަދި އުނގޫފާރަށް ކަމަށެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ ރަށްތަކުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނާ އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމުގައި މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ދުވާފަރުގައި ބާއްވާ ރ. އަތޮޅު ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯގެ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާނީވެސް ނައިބް ރައީސް ކަމުގައި މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނައިބް ރައީސްގެ ރަސްމީ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވާ ރަށްތަކުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ތަކަށާއި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވެސް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

"މިއީ އެރަށްތަކުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންކަމާއި އެ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތެއް،" މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.