މާފުށި

ހާލަތު ރިޕޯޓުކުރުމުން މާފުށި ކައުންސިލުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގެ މަރުކަޒެއް ގޮތުގައި މާފުށި ސިފަ ކުރުމަކީ ޒިންމާދާރު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މާފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއި އެކު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި އެ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ ހަށިވިއްކުމުގެ އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން މާފުށީގައި މިހާތަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"މާފުށީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި ރަށަށް އަރާފައިބާ ދެޖިންސުގެ މީހުންނަކީ ހަށިވިއްކާ ގަތުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ކަމަށް ދެކޭނަމަ އެއީ އެގޮތަށް ހިތަށް ތަސައްވަރުކުރެވޭ ބައެއްގެ ހުރި އުނިކަމެއް." ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މާފުށީ ކައުންސިލުން މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ މާފުށީގައި ކުށްކުރުން ގިނަވެ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހަކުން ގެނެސްދިން ރިޕޯޓުތަަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ރިޕޯޓުތަކުގައި މާފުށީގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށާއި، އެ ވިޔަފާރި އެހާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެ ރަށުގައި ކުރިއަރާފައިވާ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވުމާ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެރް ކަމަށް މާފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެ އެވެ.

"ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިންތިހާ އަށް ގިނަ ރަށަކުން ކުރިމަތިވެދާނެ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގައި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތައް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނީ އެ މާހައުލަކާ އެކަށޭނެ ގާބިލުކަން ލިބެ ތިބެގެންކަން ގަބޫލުކުރަން" ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ބަޔާނުގައި މާފުށީ ކައުންސިލުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ރަލާއި އޫރުމަހާ ނުލާ ވެސް ޓޫރިޒަމަކީ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ވަނީ މިއަދު މުޅި ދުނިޔެއަށް މާފުށީ ރައްޔިތުން ސާބިތު ކޮށްދީފައި ކަމަށެވެ.

"ވީމާ ކަމުގެ ވަށައިގެން ހުރި ހަގީގަތްތަކަށް ބުރަވެ އޮންނަ ނުރަނގަޅު، ރަނގަޅުކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިޔާސީ ނިޔަތުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިިޔުމުގެ ރޫހުގައި ތެދުވުމުގެ އާދަ ދޫކޮށް، އިޖާބީ ހުށަހެޅުންތަކަށް މި ކައުންސިލުން މަރުހަބާ ކިޔަން." ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.