ރައީސް އޮފީސް

އަންނަ އަހަރު އިތުރު ތިން ދުވަސް ބަންދު

Dec 8, 2022
1

އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވާ ދުވަސްތަކުގެ ލިސްޓުގައި އިތުރު ދުވަސްތަކެެއް ހިމަނައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ އަންނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ލިސްޓުގައި އިތުރު ތިން ދުވަސް ހިމެނުއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހއްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލިސްޓަށް އިތުުރުކުރި ބަންދު ދުވަސްތައް

  • 25 ޖޫން 2023 (އާދިއްތަ)
  • 26 ޖޫން 2023 (ހޯމަ)
  • 28 ސެޕްޓެންބަރު 2023 (ބުރާސްފަތި)