ދުނިޔެ

ނޭޓޯ ގައުމުތަކުން ފީނުދައްކާ މައްސަލަ ބޮޑު: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ދުނިޔޭގައި ނާމާންކަން އިތުރުވަމުން އަންނައިރު ދިފާއީ ބަޖެޓް ބޮޑުނުކޮށް ތިބެވެން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޔެންސް ސްޓޮލްޓަންބާގް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

ނޭޓޯގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އާންމުކުރުމަށް ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ ނޭޓޯއަށް ހިއްސާކުރަން ގައުމުތަކުން ވައުދުވި ޖީޑީޕީގެ ދެ ޕަސެންޓް ހޭދަކުރަނީ ނޭޓޯގައި ހިމެނޭ 30 ގައުމުގެ ތެރެއިން ހަތް ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ޔުކްރޭން ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުރިން އޮތް އަދަދަށް ވުރެ އެއް ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނޭޓޯއިން އުއްމީދުކުރީ 2022 ގައި އެ އަދަދު ނުވަޔަކަށް އަރާނެ ކަމަށް ކަމަށެވެ.

ސްޓޮލްޓަންބާގް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނޭޓޯއިން ކުރަން ޖެހިފައިހުރި ޚަރަދު ބޮޑުވަމުން ދާއިރު، އަދި ގައުމުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ސަރަހައްދީ ދިފާއީ ބަޖެޓަށް މިންވަރެއް އިތުރުކުރުމަކީ ނޭޓޯގެ ވިސްނުމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އޭނާ ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި އޭގައި ގިނައީ ރަނގަޅަށް ފީނުދައްކާ މެމްބަރުން ކަމަށް ވުމުން -- ނޭޓޯއަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު އިތުރުކުރުމުން ވާނެ ވަކި މަންފާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ނޭޓޯއަށް ބޮޑު އަދަދެއް ދެއްކުމަށް ވުރެ، ބަރާބަރަށް ފީދެއްކުން މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަޝިއާ-ޔުކްރޭން ހަނގުރާމައަށް ނޭޓޯ ކުރާ ހޭދަ ބިނާވަނީ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ދޭ އެހީއަށް -- ނުވަތަ ފީއަށެވެ.

ޔޫރަޕްގެ ދިފާއީ ޖަމާއަތެއް ގޮގުތައި އެކުލަފާލާފައި އޮނަން ނޭޓޯ ހިންގަނީ ގައުމުތަކުން ޗަންދާ ދައްކައިގެންނެވެ. މިއީ ނޭޓޯ އުފެއްދުމުގައި ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެފައި އޮންނަ އަސާސެކެވެ.