ޕްރަވެޓައިޒޭޝަން

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

Apr 24, 2023

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ،

މި މަގާމަށް ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ މ. ލޭންޑްއޮފްގާޑްން، ފާތިމަތު ޝިރުވީން އެވެ.

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ހަމައަށް ޝިރުވީން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިހާރުވެސް ޝިރުވީން އަކީ ފެމެލީ ލީގަލް ކްލިނިކް (އެންޖީއޯ)ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރެކެވެ.

ޝިރުވީންއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ކެމްބްރިޖުން މާސްޓާސް އޮފް ލޯ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރެއްވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިހެމްބަ