އެމްޑީޕީ

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ އެމްޑީޕީން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

Feb 3, 2016
8

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް މި އަހަރަށް ހުޅުވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް މާދަމާ ދާރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިނުވާ ގޮތަށް ނިންމާއި އެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

އެމްޑީޕީން މިރޭ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވަން ގާނޫނު އަސާސީގެ 84 ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ރިޔާސީ ބަޔާން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން އިއްވެވުމުގެ ބަދަލުގައި ދަރުބާރުގެއަށް ވަޑައިގެން އެ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ އާއީ ރައީސް ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބުކުރައްވައި ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް ބަސްފުޅުތަކަކަށްވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގެން ދަރުބާރުގޭގައި މަޖިލިސް ބާއްވަވައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ޖަލްސާއަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުން ހާޒިރު ނުވާން ނިންމީ ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަދަލުގައި ދަރުބާރުގެއަށް ރައީސް ވަޑައިގެން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ނިންމަވާފައި ވަނީ މަގުބޫލު އެއްވެސް އުޒުރެއް ނެތި ކަމަށާއި ރިޔާސީ ބަޔާން އަޑުއެއްސެވުމަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ފަހަތްޕުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ހަރާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ ހުދުމުހުތާރުގޮތެއްގައި ތިން ބާރު އެއްކުރައްވައިގެން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދަން މި ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށާއި ރާއްޖެއާއި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާމެދު ރައީސް ޔާމީން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅާ އަމަލު ބަހައްޓަވަމުން ނުދާތީ ރާއްޖެއާއި ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަށަށްގޮސް ރައްޔިތުން ހާލު ޖެހެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިދިއަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އަޑުގަދަ ކުރައްވާ ހަޅުތާލެއް ކޮށްފައެވެ.