އޮފްބީޓް

ބެއާއެއް ގެއަކަށް ވަދެ ވަގަށް ނެގީ ލާޒާނިއާއެއް

ބެއާއެއް ދާދި ފަހުން ވަނީ އެމެރިކާގެ ކަނެކްޓިކަޓްގެ ގެއަކަށް ވަދެ އޭ އެތީގެ ބަނޑުހައިހޫނުކަން ފިލުވާފަ އެވެ.

ގޭގައި ހުރި ސީސީޓީވީ ކެމަރާތަކުން ވަނީ މި މަންޒަރުތައް ރެކޯޑްކޮށްފަ އެވެ.

ގޭގެ ވެރިޔާ ހެލެނާ ރިޗާޑްސަން މިވީޑިއޯތައް ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު އެއް ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ބެއާއެއް ގޭތެރެއަށް ވަދެ ބަދިގެއަށް ވަދެގެންދާ ތަނެވެ.

އެގެފަހުން ބަދިގޭގައި ހުރި ފްރިޖެއްގެ ދޮރު ހުޅުވައި އޭގައި އޮތް ލާޒާނާއެއް ނަގާ ތަން ފެނެ އެވެ.

މި ބެއާ ގޭގެ ކުޑަދޮރަކު ނުކުމެގެން ދަނީ ފްރިޖުން ނެގި ލަޒާނާ ހިފައިގެންނެވެ.

"އަހަރެންގެ ގޭގައި އަހަރެން އުޅޭހާ އަރާމުކޮށް، ކޮޓަރިއަކުން ކޮޓަރިއަކަށް އޭނާ ދާތަން ފެނޭ. ގަބޫލުކުރަން ވަރަށް ދަތި މަންޒަރެއް. މަންމަ އަހަންނަށް ހަދައިދީފައި ދިޔަ ލާޒާނިއާއެއް އެއީ އަސްލު،" ހެލެނާ ބުންޏެވެ.