ލައިފްސްޓައިލް

ރޯދަ ވިއްލާ ގަޑީ މިސްކިތަކުގައި ބީދޭސީންގެ މަލާފަތް!

އޮފީސް ނިންމާލާފައި ގެއަށްދާން ނިކުތްއިރު ހުރީ މަޣުރިބު ނަމާދު ބަންގި ގޮވަން ގާތްވެފަ އެވެ. ބަންގި ގޮވަންވާއިރަށް ގެއާއި ހަމައަށް ނުދެވޭނެތީ ގަސްތުކުރީ ގެއަށްދާ މަގުމަތީ އެންމެ އަވަހަށް ޖެހޭ މިސްކިތަކުން ރޯދަ ވީއްލައި ނަމާދު ކޮށްގެން ގެއަށް ދާށެވެ. އޭރަށް ދެން އޮންނާނީ އިޝާ އާއި ތަރާވީހެވެ.

އާޓިފިޝަލް ބީޗާއި ދިމާލުން މަޖީދީ މަގުން ކުރިއަށް ގޮސް އަފީފުއްދީން މިސްކިތާ ލައްވާލައިފި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ކާ އެއްޗެހީގެ ބައިވަރުތަކާއެކު ބިދޭސީން ބައިބޯވެފައި އޮތުމުން އެތެރެއަށް ވަދެވޭނެ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ދެން ހިނގައި ގަތީ ކައިރީގައި ހުރި ޖާގަ ބޮޑު، އިބްރާހިމް މިސްކިތަށެވެ.

އެތަނުން ފެނުނީ އުފާވާނެ މަންޒަރެކެވެ. މިސްކިތުގެ ބޭރު ގޯތިތެރެ އޮތީ ނަމާދަށް ދިޔަ މީހުނުން ފުރި ބާރުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެތަނުގައި ވެސް ގިނައީ ބިދޭސީންނެވެ. ކޮންމެސްވަރަކަށް ދިވެހިންވެސް ތިއްބެވެ. ގިނަ ދިވެހިން ފެނުނީ މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ތިއްބަ އެވެ. ބޭރުމަތީގައި އަޑު ގަދަކޮށްލައިގެން އުޅެނީ މުޅީންމެ ބިދޭސީންނެވެ. ބައި ހަދާލައިގެން ދިވެހިންހެ ހަރުގެ ކޭމުގެ ސަގާފަތުގައި އޮންނަ ގޮތަކަށް ވަށް ބުރުތަކަކަށް ބިދޭސީންތައް ކާއެއްޗެއްހި ބަހައްޓައިގެން އޭގެ ވަށައިގެން ބަންގީގެ އަޑަށް އިންތިޒާރު ކުރަނީ ހޯބޯލަވަމުންނެވެ.

މިއީ ދިވެހިންނާ ބީރައްޓެހި ގުޅުން ކުޑަ ސަގާފަތެކެވެ. ދިވެހިންނަކީ އެހެން އުޅޭ ބައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގައި ހުރިހާ މިސްކިތަކުންވެސް ފެންނާނީ މި މަންޒަރުހެން ހީވެއެވެ.

ހަގީގަތުގައި ވެސް އެއީ ދިވެހިންނާ ނުގުޅޭ ވަރަށް ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. އެތަނަށް ޖަމާވެފައިވާ ބިދޭސީން ބައްދައި އޮޅުލަނީ ރޯދަ ވިއްލާ ގަޑީ މިސްކިތުން ބަހަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ކާއެއްޗެއްސާ ހެދި އެވެ. ތަޅައިގެންފާނެހެން ވެސް ހީވެ އެވެ. ކާއެއްޗެހި ބަހަން ހުރީ ދޮށީ އުމުރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ބިދޭސީން ދިމާލަށް ހަޅޭ ލަވަލަވާފައި ވެސް އޭނާ ކާއެއްޗެހި ބަހަމުންދިޔަ އެވެ.

ބިދޭސީންގެ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މިސްކިތުން ލިބެންހުރި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެހި އެއް ކުރެ އެވެ. އަދި ހިފައިގެން ގޮސް މިސްކިތު ގޯތި ތެރޭ އެކި ތަންތަނުގައި ވަށް ބުރު ހަދައިގެން ރޯދަވިއްލަން ތައްޔާރުވާން ތިބެނީ އެވެ. ބައެއް ދިވެހިން އެބިދޭސީންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެއް ނުބުންޏެއް ކަމަކު ތިބެނީ މޫނު ހަދައިގެނެވެ. ލަދުން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ބައެއް ދިވެހިން އެތާ ނުތިބެންވެގެން ތިން އޮށް ކަދުރާއެކު މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް ދެ އެވެ.

އަހަރެންގެ ކެމެރާއިން ފޮޓޯ ނަގަން ހުއްޓާ ބަންގި ގޮވައިފި އެވެ.

ބަންގިއާއެކު ދެން އެ މާހައުލުގައި ހިނގައިދިޔައީ ބުނެދޭންވެސް ނޭނގޭ އަދި ހިތަށް ފުން އަސަރުކުރުވާފަދަ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯ ނަގަން އަހަރެން އެތާ ހުއްޓާ ކައިރިއަށް ބިދޭސީންތައް އެތަނުން އެކަކު އަހަންނަށް ރޯދަ ވިއްލާށޭ ކިޔާފައި ފެންފުޅިއަކާއި ކަދުރު ކޮތަޅެއް ދިއްކޮލި އެވެ. އެހެން ދެ މީހަކު ލުއިކާނާ ޕެކެޓަކާއި ޖޫސް ޕެކެޓެއް އަހަރެން އަތަށް ދިނެވެ. އަދި އިތުރު މީހަކު ގުޅަ ބަޖިޔަލާއި އެ ނޫން ވެސް ހެދިކާގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޮތަޅެއް ދިނެވެ.

އޭރު އެތަނުގައި އެތައް ދިވެހިންނެއް މި މަންޒަރުތައް ބަލަން ތިއްބެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން އެހެނެއް ނޫޅެ އެވެ. ކުޅި ބަލަން ތިބެނީ އެވެ. ބިދޭސީންގެ ޒުވާބުކުރުމާއި އެއްޗެހި ގޮވުން އިންތިހާ އެވެ.