r
ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަން

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު އަލީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު އަލީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ.

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން އަހްމަދު ސަސްޕެންޑް ކުރީ އެ ކޮމިޝަނަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު އަވަސްއަށް ވިދާޅުވީ އަހްމަދު ސަސްޕެންޑް ކުރި ނަމަވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް އަދި މިހާތަނަށް މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"ދެން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ސާފުވީމާ އެ މައްސަލައިގައި އެއްޗެއް ބުނަން އެނގޭނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަހްމަދު ސަސްޕެންޑް ކުރީ މުސާރަ ހިނގާ ގޮތަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސްގެ މަގާމަށް އަހްމަދު އަލީ އައްޔަން ކުރީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޖޫން 13، 2019 ގައެވެ.