މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މައްސަލަތައް ބަލަމުން ދަނިކޮށް އަހްމަދު އަލީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު އަލީ ސަސްޕެންޑުކޮށް އޭނާގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން ދަނިކޮށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

އަހްމަދު އަލީއާ ގުޅޭ ސީރިއަސް ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ތިންވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މައްސަލަތައް ބަލަމުން ދަނިކޮށް އަހްމަދު އަލީ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ.

އަހްމަދު ސަސްޕެންޑް ކުރީ މުސާރަ ހިނގާ ގޮތަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސްގެ މަގާމަށް އަހްމަދު އަލީ އައްޔަން ކުރީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޖޫން 13، 2019 ގައެވެ.