ވިޔަފާރި

ރާއްޖޭގެ ރިޒާވް 700 މިލިއަން ޑޮލަަރަށް އަރައިފި

Apr 2, 2016
2
  • ޔޫޒަބަލް ރިޒާވްގެ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވި
  • ރަސްމީ ރިޒާވް 10 ޕަސެންޓް އިތުރުވި
  • ޔޫޒަބަލް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހުރީ 248 މިލިއަން ޑޮލަރު

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 700 މިލިއަން ޑޮލަަރަށް އަރައިފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މަނިތަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނި ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި 702.5 މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަހުއްޓެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 10 ޕަސެންޓު އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި މިއީ މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު 19 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ.

މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނި ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު ރަސްމީ ރިޒާވްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޔޫޒަބްލަ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހުރީ 248.2 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. މިއީ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހުރި އަދަދު މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު 26 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާނަމަ 44 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނި ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ މަހު ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް އިތުރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބޭރު ފައިސާ އިން ސަރުކާރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުުރުވުމެވެ.

ޔޫޒަަބަލް ރިޒާވްއަކީ ބޭރުފައިސާގެ އެކި މުއާމަލާތްތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރަން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީންވެސް ދާދިފަހުން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ރިޒާވް މި އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރު ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.