chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ދަރަނި ބޮޑުވާތީ ކަންބޮޑުވޭ، މަޝްރޫއުތައް ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭ: އައިއެމްއެފް

 • ދަރަނި ބޮޑުވުމުން ރިސްކްތައް ވަރަށް ވެސް ބޮޑު
 • ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ
 • ބޭރުގެ ދަރަނި ވަނީ ކުޑަކުރަން ޖެހިފައި
އައިއެމްއެފުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ވަފުދުން މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ. އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ތަކުގެ ސަބަބުން ދަރަނި އިތުރުވެ، އިގުތިސާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރާ ކަަމަށާއި އެފަދަ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަޝްރޫއުތައް ހަރުދަނާ ކަމާ އެކު ހިގަން ޖެހޭ ކަމަށް މިހާރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)ގެ ވަފުދުން ބުނެފިއެވެ.

އައިއެމްއެފްގެ އާޓިކަލް ހަތަރެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ހޯދި ހޯދުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ( އެމްއެމްއޭ)ގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސެއްގައި އެވަފުދުގެ ވެރިޔާ ފިލިޕް ކަރަމް ވިިދާޅުވީ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އެތެރެ އާއި ބޭރުގެ ދަރަނި އިންތިހާއަށް ބޮޑު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އިތުރު ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިއެމްއެފުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ވަފުދުގެ ވެރިޔާ ފިލިޕް ކަރަމް. އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު

"... އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އިތުރަށް ފުޅާވެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަމަވެސް، މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދަރަނި އިތުރުވެ، މެދުވެރިވެދާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، މަޝްރޫއުތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން މުހިއްމު." ކަރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރަންވީ ބޭރުގެ ދަރަނި ކުޑަކޮށް ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް އިތުރު ކުރަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލީ ދާއިރާ ތަރައްގީކޮށް، ދިގު ރާސްތާގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ގެންނަން ޖެހޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޭރު ފައިސާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ހަނިކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެހެން ނަމެވެސް ކުރިމަގުގައި ރާއްޖޭގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ނިޒާމު އިމްޕޯޓް ވެއިޓެޑް ކަރަންސީ ކޮމްޕޮސިޓަކަށް ބަދަލުކުރަން ވިސްނަން ފެންނަ ކަމަށް ވެސް ކަރަމް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ ރާއްޖެއަށް އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވަމުންދާތީ އާއި މިސަރަހައްދުން ހޯދާ ފައިނޭންސް އިތުރު ވެއްޖެ ނަމަ އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ހުރި ރިސްކުތައް ކުޑަ ކުރުމަށް އަޅަން ފެންނަ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އައިއެމްއެފްގެ ވަފުދުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެ ވަފުދުން ރާއްޖޭން ހޯދުނު ހޯދުންތައް ހިމަނައިގެން އެކުލަވާފައިވާ ރިޕޯޓް އައިއެމްއެފްގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ހުށަ ހަޅާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޙަސްރީން

  ކޮބާ ބޮޑް" އިކޮނޮމިސްޓަރ" . ކުޑަ ގައުމު ޓެކްސް އާއި އެކި ގޮތްގޮތަށްނަގާ ފައިންސް ތަކުންވެސް ހިންގޭ ވަރުގައުމެއްމީ، ފައިންވެސް ނަގަނީ ރައްޔަތުން ބިކަވާވަރު އަދަދުން، އަދި އެފައިން އެއީ ހުސްނުވާގޮތަށް އަރައަރާ ހުންނާނީ އެނަޔައް އެކަމެއް ހައްލުވަންދެން، ކޮބާ ހައްދު .

  CLOSE
 • ދާންނާ

  މިމީހުން މިހިރަ ދައްކާ ވާހަކަދޯ؟ ކޮންމެސް އެއްޗެއް ކިޔަންވާނެތާ. އިގުތިޞޯދު ކުރިއަރަމުން ، އިންފުލޭޝަން ދަށްވަމުންމިދަނީ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންކަން ހަމަނޭގެނީތަ؟ ކަލޭމެން ނުބުންޏަސް އަހަރެމެންނަށް އެގޭ ބިޔަ މަސްރޫޢުތައް ހިންގޭނީ ރިސްކް ނަގާގެންކަން. އަހަރެމެންނަށް ކަލޭމެން ކިޔާދޭކަށް އަހަރެމެން ނުދަންނަ އެއްޗެއްނެތް. ކަލޭމެން ދައްކާ ވާހަކަޔަކާ މިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިނގާގޮތާ ދުވަހަކު ދިމަލެއްނުވޭ. ކުރީ ފަހަރު ބުނި މިއަހަރު އިގްތިޞޯދު ކުރިނާރަނެކަމަށް . އެކަން ދިމާނުވީމާ އަނެއްކާވެސް ކޮންމެސް މޮޅުއެއްޗެއްކަމަށް ރިސްކުގެ ވާހަކަތިބުނީދޯ/ ބަލަ މިހާރު މިރާއްޖޭގެ ރައީސަކީ އިގުތިޞޯދީ މާހިރެއްކަމެއް ނޭގޭދޯ. އަވަހަށް އައިތަނަކަށްދޭ.

  2
  2
  CLOSE
 • ގލގ

  ދަރަނި ބޮދުވަނީ ރައްއިތުން ފެލަނީ މޮޅުމާހިރު

  CLOSE
 • ނުރަބޯ

  ދަރަނި ބޮޑުވެގެން އެކަމާ ކަލޭމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނީ ލޯން އަދާކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތުގައި އަދާނުކޮށްފިއްޔާދޯ. މިސަރުކާރުން ދަނީ އިންޝާﷲ ލޯން ދައްކަންވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި އަދާކުރަމުން. މިސަރުކާރު ގާއިމުވި އިރު އެއެއްމިއެއް ބެލުމެއްނެތި ލޯންތައްނަގާ އަދާނުކޮށް އޭގެއިން ފައިދާއެއް ނުވެ. ހުދުކާފޫރަށްގޮސް ގައުމުއޮތީ ދަރާވިކިފައެވެ. އަދި ނަގާފަހުރީ ކުރުމުއްދަތުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯންތަކަށްވުމުން މިސަރުކާރަށާ ވަޙީދުގެ ސަރުކާރަށް ޖެހުނީ ހުރިހާކަމެއް ހުއްޓާލާފަ ރީނދޫ ސަރުކާރުން ނެގި ލޯންތައް އަދާކުރާށެވެ. މިއަދު މިސަރުކާރުން ލޯން ނަގަމުންދަނީ ޒިއްމާދާރުކަމާ އެކީގައެވެ. ތަރައްގީ ގެ މެގަރ މަޝްރޫޢުތައް ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުހައި އެދަނީ ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ހިންގަމުންނެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ ފިޔަވަޅުތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ލޯންނަގައިގެންނެވެ. އެއަކީ ކުށްޅަވަށް ފެކްޓަރީ ހަދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު މިއޮތްސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުގެ އިތުބާރާ ތަޢުރީފް ލިބިފައިވާ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެކެވެ. ހަޖަމުނުވާ ބަޔަކު އުޅުނަސް ކަންއޮތީ މިހެންނެވެ.

  1
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު