chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ލައިފްސްޓައިލް

އަންހެން ކުދިން ފަހަތު ޖީބަށް ފޯނުޖެހުން، ކޮންކަމެއް؟

ފަހަތު ޖީބަށް ވޮލެޓު ޖަހާލައިގެން އުޅުމަކީ ފިރިހެނުންގެ އާދަ އެކެވެ. ނޫނީ އެމީހުންގެ ޓްރެންޑިން ގޮތެކެވެ. ބަދަލުވެސް ނުވެ އޮތް އާދަ އެކެވެ. ބަދަލެއް އައީވިއްޔާ އައީ ވޮލެޓް ސައިޒަށާއި ބޯމިނަށެވެ. ފަހަތު ޖީބަށް ހާއްސަކޮށް ތުނި އަދި ދިގު ވޮލެޓެއް ވެސް ތައާރަފް ވެގެން ދިޔަ އެވެ.

ފިރިހެނުންގެ އެ ޓްރެންޑް ވައްތަރެއްމިހާރު ފޮލޯ ކުރާތަން ފެންނަނީ ވަރަށް ޒުވާން އަންހެން ކުދިންނެވެ. އެކުދިން ވެސް މިހާރު ޖީންސުގެ ފަހަތު ޖީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެކަމަކު ވޮލެޓެއް ލާކަށް ނޫނެވެ. މިހާރުގެ ބޮޑެތި ސްމާޓް ފޯނު ތަކެވެ. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ސައިޒުން ބޮޑުވަމުން އަންނަ ފޯނުތައް މިހާރުގެ ޒުވާން އަންހެން ކުދިން ހާއްސަ ކުރަނީ އެކުދިންގެ ފަހަތު ޖީބަށް ކޮށްޕާލާށެވެ.

އަންހެން ކުދިންގެ އާދަޔާ ހިލާފު ފެޝަން ޓްރެންޑަށް މިކަންވެސް ވެގެން ދިޔައީ އެވެ. އަންހެނުންގެ ފެޝަން ޓްރެންޑަކީ ކައިރިކައިރިން އަބަދުވެސް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ޓްރެންޑެކެވެ. މާދަމާގެ ޓްރެންޑަކީ ނުބައި ފުށުން ހެދުން ލުން ކަމަށް ވެސް ވެގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. މިހާރު މިއޮތީ ބޮޑެތި ފޯނުތައް އަންހެން ކުދިންގެ ޖީންސްުގެ ފަހަތުގައި ހުންނަ ކުޑަކުޑަ ޖީބަށް ކޮއްޕާލައިގެން ހިނގާ ޒަމާނަކާ ލައްވާލާފަ އެވެ.

"އަންހެން ކުދިން ލާ ޖިންސުގައި ފިރިހެނުން ލާ ޖީންސުގެ ހުންނަ ކަހަލަ ބޮޑެތި ޖީބެއް ނުހުރޭ. އެހެންވެ ފަހަތުގައި އިންނަ ޕޮކެޓަށް ފޯނު ލާން ޖެހެނީ. މިހާރު ފޯނުތައް ބޮޑުވީމަ ސައިޑު ޖީބަކުން ފޯނަށް ފޖާގައެއް ނުލިބޭ،" އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ޒީނާ ބުންޏެވެ.

އެއީ ތެދެކެވެ. އަންހެން ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ފަހާފައި މި ހުންނަ ޖީންސުތަކުގެ ޖީބުތައް ކުޑަ އެވެ. ކުރީގައި ގެންގުޅުނު ނޮކިއާ ބައްތި ފޯނު ލެވުނަސް މި ފަހުގެ ފޯނުތައް ޖިންސުގެ ކުރިމަތީގައި މިހުންނަ ޖީބަށް ވައްދާލާކަށް އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން މިހާރު މި ލާ ޖިންސުތަކަކީ ފަލަ މަސްގަނޑަށް ހިފާލާ ގޮތަށް ވަރަށް ބާރުކޮށް ފިއްތާފައި ހުންނަ ޖީންސެވެ. ކުޑަކުޑަ ފޯނެއް ޖިންސުގެ ކުރިމަތީ ޖީބަށް ލައިގެން ހިނގުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކުރިމަތީ ޖީބަށް ލެވޭ ކަރުދާސްކޮޅެއް ނުވަތަ ރުފިޔާ ނޫޓެއް ނެގުމަކީވެސް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. މީހުން ގިނަ ތާކު ހުރެ އެކަން ކުރަން ކެރޭނެ ހެނެއް ވެސް ހީއެއް ނުވެއެވެ ޖިންސު ބާރުވެފައި ޖީބު ކުޑަ ވުމުން ފާޑެއްގެ ގޮތެއް ހުންނަނީ އެވެ.

ފަހަތު ޖީބަށް ފޯނު ލާ އިތުރު ސަބަބެއްވެސް އޮންނަ ކަމަށް އެއް އަންހެން ކުއްޖަކު ބުންޏެވެ. ގިނަ އަންހެން ކުދިން އެކަމަކާ އެއްބަހެއް ނުވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ވާހަކައަށް ތާއީދުކުރާ ދެ ތިން އަންހެން ކުދިންނާވެސް ދިމާވެ އެވެ. އެކުދިން ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ ބައްޓަން ރީތިކޮށްލުމުގެ ބައެކެވެ. ފަހަތު ޖީބަށް ފޯނު ކޮއްޕާލުމުން ބައްޓަމުގައި ގޮތެއް ހުރެ އެވެ.

ފަހަތު ޖީބަށް ބޮޑެތި ފޯނު ޖަހައިގެން އުޅޭ ކުދިންގެ ވެސް އަތް ދަބަސް ގެންގުޅެ އެވެ. އެ ދަބަހުގެ ތެރެއަށް ވެސް ލެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެހެން ވެސް ނުވެއެވެ. އެހެންވީމާ މީގައި ކޮންމެވެސް ސިއްރެއް އޮންނަނީ އެވެ.

ދަބަހަށް ފޯނު ލާނަމަ އެއް ގޮތުން އެގޮތް މާ ރައްކާތެރިވެސްމެ އެވެ. އެތައް ހާސް ރުފިޔާއެއް ހަރަދުކޮށްގެން ގަންނަ ފޯނު ފޭރިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ކުޑަވާނެ އެވެ. ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހައިގެން ހުއްޓާވެސް ފޭރިގަނެގެން ގޮސްފައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެހެން ކަމުން ފަހަތު ޖީބަށް ލާފައި އޮންނަ ފޯނެއް ދަމައިގަނެގެން ދުވެފައި ގޮސް ފިލުމަކީ ފޭރޭ މީހުންނަށް މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އިތުރަށް ފޯނު ޖީބަށް ލައިގެން ހުރެ ތަނެއްގާ އިށީނދެވިއްޖެނަމަ ފޯނު ބިންދައިގެން ގޮސް ހަލާކުވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބައޮތެވެ. ފަހުގެ ފޯނު ތަކަކީ ނުލާހިކު ތުނިކޮށް ހުންނަ ފޯނު ތަކެކެވެ.

އެހެންވީމާ ފަހަތު ޖީބަށް ފޯނު ޖަހައިގެން އަންހެން ކުދިން މި ހިނގަނީ ކޮންމެވެސްކަމެއް އޭގައި އޮންނާތީ އެވެ. މިހާރު މިވަނީ އެކަން ސްޓައިލަކަށް ވެފަ އެވެ. މިގޮތް ދުވަސްގަނޑަކަށް ދެމިގެންދާނެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ީމ.އ

  ފަހަތު ޖީބަށް އަހަރެންވެސް ބައެއްފަހަރު ފަސޭހައަކަށް ފޯނު ލަން. އެކަމު ލައިގެން ހުންނަ މަތި މުޅި ބުޑުމަތި ފެންނަ ވަރަށް އަރުވާޖަހައިގެން ހުންނަ ހުރުން އެއީ މުޅިން އެހެން ކަމެއް ކަންނޭގެ. ބޭނުމަކީ ފޯނު ލުން ކަމަށްވާނަމަ ނިވާތެރިކޮށް އެކަން ކުރެވޭނެ ދެއްތޯ!

  25
  1
  CLOSE
 • ޏ

  އެހެން ދެއްތޮ

  11
  2
  CLOSE
 • ކައިތާރި

  ފޯނު ދައްކަންވެގެން އެގޮތަށް ހަދަނީ

  23
  4
  CLOSE
 • އަޒޫ

  ފޮށޭ މީހުންގެ ވީޑިއޯ ނެގުމަށާ ފަހަތުން އަންނަ ހޭންޑްސަމް ބޯއީ މެންގެ ވީޑިއޯ ކޮށްލަން ސަޅި ގޮތެކޭ އެއީ

  14
  7
  CLOSE
 • ނޯ އޮފެންސް

  ގިނަމީހުން ބަލާތޯ މަ ޖަހަނީ...ބޮޑުކޮއްލަންވެސް ޖަހާނެ

  17
  4
  CLOSE
 • އަންހެނެއް

  ހާދަ ރޭސިސްޓޭ ދޯ! އަހަރުން ކޮންމެ ޖީބަކަށް ފޯނު ޖެހިޔަސް ކީއްތަ.

  27
  23
  CLOSE
 • ސެކްސިސްޓް

  ރޭސިސްޓް ވުމަކީ ނަސްލީ ގޮތުން ތަފާތުކުރުން. ސެކްސިސްޓް ވުމަކީ ޖިންސީ ތަފާތު ގެންގުޅުން. ✌

  10
  1
  CLOSE
 • ބޯހަމަޖެހޭ

  ބުނަންތަ ވާހަކައެއް...އެއްޗެއް ލިޔުމުގެ ކުރިން ރަގަޅަށް ދިރާސާކޮށްބަލަ އަޅެ...މިހާރު ޖީންސް ތަކުގަ ބަައެއްފަހަރު ކުރިމަތީ ޖީބު ނުއެސް އިނދޭ...އަދި މި އަތްދަބަހަށްލައިފިއްޔާ ރިންގް ވާއަޑު ގިނަފަހަރަށް ނީވޭނެ..... ކަލޭމެން ޓްރެންޑެކޭ ބްރެންޑެކޭ ގޮވިއަސް މީ އަސްލު ހަމަ ފަސޭހަ ވީމަ ފަހަތު ޖީބަށް ޖެހެނީ ފޯން....

  53
  45
  CLOSE
 • ފޯނު

  ކަލޭ ދާންވީނުން ލިޔަން. ތި ފާޑަށް ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން އެހެން މީހުން ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ނުކިޔާނީ، ލިޔާ މީހުން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ފާހަގަކޮށް ލިޔާނެ، އެއީ ކަލޭގެ އަމިއްލަ ކަންކަމާ ބެހުނީ އެއް ނޫން، ރުޅި އަންނަ ފާޑަށް ވާހަކަ ނުދައްކަބަލަ.

  34
  22
  CLOSE
 • ނިބިހޫރް

  ތީހަމަ ތުއި ދައްކަން އުޅޭ އަންހެނުން، ފަހަތު ޖީބަށް ފޯނު ލީމަ ފަހަތުން ހެދުން ކުޑަކޮށް ހިއްލިފަ ހުންނާތީ ތަން ތަން ދައްކަން ވެގެން

  91
  18
  CLOSE
 • ހާމާން

  މިތާ ވާއެއްޗެއް އެކަމަކު ނުވާ އެއްޗަކީ ކޮބާ؟

  25
  2
  CLOSE
 • ނިބިހޫރުގެ އަމާ

  ދެން ފިރިހެނުން މިހުރިހާ ދުވަހު ފަހަތު ޖީބަށް ފޯނު ޖަހައިން އުޅުނީވެސް ދެއްކެންތާ ދޯ އެހެންވީމަ.

  9
  14
  CLOSE
 • ޙުން

  Oh Gadha

  ފިރެހެނުން ފަހަތުޖީބަށް ވޮލެޓް ލާ ވާހަކަ ކީއްވެ ނުދައްކަނީ

  21
  29
  CLOSE
 • ސަމާ

  އަންހެނަކު ކަމެއް ކޮއްފިއްޔާ ދެން ވވވ ބޮޑު ކަމަކައް ހަދާނެ

  35
  24
  CLOSE
 • ފަހަތައް ފޯނުލާ ކުއްޖެއް

  ހަމަ ފަސޭހައިން ފޯނު ފަހަތު ޖީބައް ލާޏް. ދެން ހަމަ ކުރެވޭ ކަމެއް މީ! މި އާޓިކަލް ކިޔާލުމުގެ ކުރިން ނުވެސް ވިސްނަން މިއީ ޓުރެންޑް އެއް ކަމައް ވެސް

  48
  19
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު