ވާހަކަ

އެކުއެކީ - ސާދަ ވަނަ ބައި

May 6, 2015

ތަންކޮޅެއް ދުރު މޭޒެއްގައި ރައްޓެހިންތަކަކާއެކު ސާފިރު އިނެވެ.

ސާފިރުގެ މޫނުމަތީގައި ހިނިތުންވުމެއް ހުއްޓެވެ.

ނާޒްނީންގެ މޫނުމައްޗަށް ވެސް މަޑުމަޑުން ހިނިތުންވުން ވެރިވިއެވެ. (ނިމުނީ)