chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

"ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަނީ ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅެން ނެތިގެން"

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ --

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ސަރުކާރުން ނިންމީ، 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ނެރެން އިސްކޮށް އުޅުއްވި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ތަނެއް މިހާރު އޮތް ގާނޫނުން ނުލިބޭތީ ކަމަށް އެ އިސްލާހު ހުށަހެޅި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުއަށާއި އަލީ ހަމީދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އިރު، ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އަބްދުއްރަހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗައް ޖިނާއީ ހުކުމެއް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމަށް ކޯޓަކުން ހުކުމެއް ކޮށްފިނަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ގެއްލޭ އިރު މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން ފަދަ އިޖުރާއަަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަކާ ނުލާ ވަގުތުން ވަގުތަށް ފަނޑިޔާރުކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ އިސްލާހަށް ބަހުސް ކުރަން މިއަދު މަޖިލީހުގައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނުނަށް އޭނާ އެ އިސްލާހެއް ހުށަހެޅި އިރު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތާއި މިހާރުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބަޣާވާތެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ދެ ބޭފުޅުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަަށް މިހާރު އޮތް ގާނޫނުތަކުން ޖާގަ ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވީހާވެސް އަވަހަށް އެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"މި އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ވައްޓާލުމަށް މަހުޖަނުންނާއި ކުރީގެ ރައީސުންނާއި ގުޅިގެން ޝަރުއީ ދާއިރާގައި ތިބި ބަޔަކު ގެންނަން އުޅުން ބަޣާވާތަކާ ގުޅިގެން،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. "އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންކަން، ނަމަވެސް ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ އިސް ފަރާތްތައް ބަޣާވާތް ގެންނަން އުޅުއްވުމުން އަގު ވަނީ ވެއްޓިފައި، ނަމަވެސް އެކަން ނުކުރެވުނީ ދެން ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ގައުމަށް އޮތް ލޯތްބެއްގެ ބޮޑު ކަމުން،"

އަބްދުރަހީމް ވިދާޅުވީ ގާނޫނުތައް ހެދުމާއި އިސްލާހު ކުރުމަކީ މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ މައްސޫލިޔަތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ހާލަތުގައި ކަންކަން އަވަހަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ މިއަދުން މިއަދަށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ވެސް ނިންމާލައި، ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ،

އެ އިސްލާހުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް އެ ޖޭއެސްސީއިން އެ ފަނޑީޔަރަކު ސަސްޕެންޑު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖިނާއީ ދައުވާއެއް އުފުލައިފި ނަމަ މުސާރަކަނޑާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަ ނިމޭތާ 10 ދުވަސް ތެރޭގަ ކަމަށާއި އިސްތިއުނާފު ކުރަން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާތާ 30 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހެޅޭނީ 10 ދުވަސް ތެރޭގަ ކަމަށާއި އެ ކޯޓުން ވެސް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ކަލް ޕާންޗު ބެޖޭ

  ވެރިމީހާ ބޭނުންއިރަކު ފަންޑިޔާރު މަނިކުފާނު ކުއްވެރިވާގޮތަށް ޤާނޫނު ހެދިފައި އޮތުމަކީ އަދުލުވެރި ގޮތެއްބާ؟

  4
  2
  CLOSE
 • އަޖައިބު

  އެކަމަކުވާދޯ؟؟ ދެފަޑިޔާރުންނަށް ބަޣާވާތެއް ނުގެނެވޭނެ. އެންމެ މަދުވެގެންވެސް ތިން ސޮއި ބޭނުންވާނެ. އެކަމަކު ސޮއިކުރި ފަސްމީހުންގެތެރެއިން ދެމީހުން ޣައްދާރުންނަށްވެ އަނެއް ތިންމީހުން މައުސޫމު ތިންމީހުންނަށްވީގޮތެއް އަދުރޭ ކިޔާދީބަލަ.

  18
  1
  CLOSE
 • ހުއްބުއްވަތަން

  ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބޭނުން ނޭންގޭ މެންބަރުން ހޮވަންޏާ ފެންނާން ނުޖެހޭ އަދި އަޑުއިވޭން ނުޖެހޭ ކިތަންމެ މަންޒަރެއްފެނި އަޑެއް އިވޭނެ. ކުއްވެރިންނަކީ އެފަދަ މެންބަރުންނަށް ވޯޓުދޭ އާންމު ރައްޔިތު މީހާ. ވެދުމާ ސަލާމް

  9
  1
  CLOSE
 • ކުކުރި

  މިކަލޭގެ އައް ފިޔަވަޅުއަޅަން މިކަލޭގެ ލައްވާ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވެއްޖެ މިހާރު.

  14
  1
  CLOSE
 • ކާފަ

  މޮޔަނުގޮވާ؟

  17
  1
  CLOSE
 • ިބިންގާ

  މީ ކާކު؟

  18
  2
  CLOSE
 • ކަލްދޯބަޖޭ

  ވަކިމީހަކަށް ޤާނޫނު ހެދުމަކީ ޤާނޫނުގެ ރޫހާއި ހިލާފުކަމެއް، ވަކި މީހަކު ކުއްވެރިކުރަން ޤާނޫނު ހަދަނީ ޤާނޫނު ނުދަންނަމީހުން!

  22
  1
  CLOSE
 • 12ގަނޑު

  ރައްޔިތުން ތިބި ގޮތް ވޯޓުން ކަލެއައް ދައްކާނަން

  19
  3
  CLOSE
 • ލަކޫ

  އަބުދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ޗާބިތުވެގެން އަދަބު ކަންޑައެޅުމަކީ ފަންޑިޔާރު ކުއްވެރިވާން ޖެހޭކަމެއްތޯ؟

  17
  2
  CLOSE
 • މާރިޔަ

  ގައުމައްޓަކާ ތިކުރާހިއްވަރައް ސެލިއުޓްކުރަން ރައީސް ޔާމިން 2018

  4
  29
  CLOSE
 • ޕިކްސް

  އެހެންވީމާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހައްޔަރުކޮށްފަ ފިޔަވަޅުއަޅަންވީމަ ގާނޫނު ބާދަލުކޮއްލަންވީދޯ. އޭރުން ކުއްވެރި ނުވާމީހަކު ނުހުންނާނެ.

  19
  1
  CLOSE
 • ކްލޯސްޑް

  ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަނީ ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅެން ނެތިގެން ކަމަށްވާނަމަ އެކަން ކުރަންވީ ފަސް ނުޖެހި ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ޕީޖީ ގްރޫޕް އިން ތްރީ ލައިން ވިޕެއްގެ ދަށުން. މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އަދި އިތުރު އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް. މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއެވެ. އެނިމުނީއޭ ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް.

  1
  5
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު