chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ދެ ބިލް ބާތިލް ކުރަން އިދިކޮޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

އިދިކޮޅު ފަރާތަތަކުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

މިއަދު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުގެނެސް ފާސްކުރި ބިލް ބާތިލް ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މ. ކުނޫޒުގައި މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފާސްކުރި ދެ ބިލަކީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނީ އިޖުރާތްތަކާއި ހިލާފަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލެއް ކަމަށާއި އެ ބިލުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ގާނޫނު އަސާސީގެ ގިނަ މާއްދާތަކާއި ތައާރުޒް ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފާސްކުރި ދެ ބިލް ބާތިލު ކުރުމަށް އެދި މައްސަލައެއް މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާނެ ކަމަށާއި އެމައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިންމާދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތަތަކުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

"މިހާތަނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާ ކަން ފާހަގަ ކުރަން، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާފަަ، ބަންޑާރަނައިބް ވެސް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރު ސައްހަކަން ކަނޑައަޅަން ވެއްދި މައްސަލަވެސް އެދުވަހުން އެދުވަހު ގޮތެއް ނިންމާފަ،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި މައްސަލަ ނިންމާދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުގެ ބިލަށް އިސްލާހުގެންނަން ހުށަހެޅި ބިލުގައި ވަނީ ފަނޑީޔާރެއްގެ މައްޗައް ޖިނާއީ ހުކުމެއް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމަށް ކޯޓަކުން ހުކުމެއް ކޮށްފިނަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ބިލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ 38 މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ނެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތަތަކުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

އެ ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން އަބްދުއްރަހީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ސަރުކާރުން ނިންމީ، 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ނެރެން އިސްކޮށް އުޅުއްވި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ތަނެއް މިހާރު އޮތް ގާނޫނުން ނުލިބޭތީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވީހާވެސް އަވަހަށް އެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް މިއަދުން މިއަދަށް ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް އިސްލާހުގެނެސް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ 36 މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އެބިލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ގޮނޑިއާމެދު ބޮޑު ބަހުސެއް ކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އަލީ.

  ފޭހުނު އިލޮށިބލޮލައްނުހެރެނިސް ފަނޑިޔާރުން ހޭއަރަން ގޮވާލަން

  1
  CLOSE
 • އަލީ

  ކަލޯ މޮޔަވަނީ މިހާރު. ދެން ހަމަ ގަނޑަތެޅުންނޫންކަމެށް ނުވާނެ.

  5
  CLOSE
 • ޖެހޭނެއޭ

  ދެ ބިލް ބާތިލް ކުރަން އިދިކޮޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮސްފިނަމަ އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަމެން ކުރާ ކަމެކޭ. ތަމެން ކަމެއް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ދިއުމަކީ މަމެން މި ދެ ބިލް ގާނޫނަށް ހަދާ އެ ދެ ގާނޫނު ތަސްދީގު ކުރާނަމޭ. ސްޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނޯންނާނެ މަޖްލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނެއް އެއް ކޮށް ބާތިލް ކުރުމުގެ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް އަދި ސްޕްރީމް ކޯޓުން 2017 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު 17 ވަނަ އަމުރުން އެއޮތީ ވަަރަށް ރީއްޗަށް އެނގެން ނޫންތޭ އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ އެއީ އުފަން ކުރަން ޖެހޭނެ ގާނޫނެއް ކަމަށް.

  2
  CLOSE
 • ޟޮއ

  ތިޔައެއްބަލައެއްނުގަންނާނެ

  3
  CLOSE
 • ހާލިދު ބުން ވަލީދު

  އިބޫ ތިޔަކަމެއް ނުވާނެ! ނަގޫފިތިފަ ތިބި 3 ފަޑިޔާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓް ތިހާހިދަކު.... އައިކޭޓް ސޭ ނޯ......... ވ.ވާހަކަ

  3
  5
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު