މަ ކޭލަކުނަށް ދިއުން: އެއީވާ ދަތުރެއް!

ހދ. ކޭލަކުނުން: ނާޒިމް ހަސަން

ކިރިޔާ އިރު ފެނުން ތޮޅެލީ އެވެ. ކުރަން އޮތް ދަތުރުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުކަމުން އަހަރެން ހުރީ ރަށު ބަނދަރު މަތީގަ އެވެ. އުފަން ރަށް، ކުޅުދުއްފުށީގަ އެވެ. އަހަރެންގެ ނަޒަރު އޮތީ ކުރިމަތިން ފެންނާން އޮންނަ ރަށާ ދިމާލަށެވެ. އެއީ، ކޭލަކުނެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވީ އެ ރަށަށް ދާށެވެ.

ފޮޓޯގްރާފަރަކާއި އިތުރު އެކުވެރިންތަކަކާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރުން ދޯނި ނައްޓާލިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް މިނެޓުން ފެންނަން ފެށީ ބިޔަކޮށް ހެދިފައިވާ ގަސްތަކުގެ ބިޔަ ގަސްކަރައަކާއި އެ ރަށުގެ ވަށައިގެން ނަގަމުން ދިޔަ ބޮޑެތި ބިޔަ ރާޅުތަކެވެ. ދެން ރަށް ވަށައިގެން އޮތް ގާތަކެވެ. އެއްވެސް ދިމާލަކުން ރީތި ދޮންވެލިގަނޑެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ގާމަތީ ރަށެކެވެ. އުތުރުގެ ގާމަތީ ކޭލަކުނެވެ.

ކޭލަކުނަށް އަރަން ބޭނުންވެފައި ހުރީ ވެސް އެހާ ބޮޑަށެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅީ ނަގަމުން ދިޔަ ބޮޑެތި ރާޅުތަކެވެ. ދޯނި ބިއްސާލެވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ދިމާލެއް ނެތެވެ. އެހެނެވެ ޖެހުނީ ދުރުގައި ދޯނި މަޑުކުރާށެވެ. ރަށަށް އަރަން ޖެހުނީ ކުޑަ ބޮއްކުރައެއްގަ އެވެ. އަގުބޮޑު އެތައް އިކްއިޕްމެންޓެއް ވެސް ހުރުމުން އެ ހުރިހާ ސަމާނެއް ހިފައިގެން ބޮއްކުރައަށް އެރީ އެ ސަމާނު ރަށަށް އަރުވަން ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އުއްމީދެއް އޮވެގެނެއް ނޫނެވެ.

ވަށައިގެން ނަގަމުން ދިޔަ ރާޅުތަކުގައި ބޮއްކުރާ ބަނޑުން ޖަހާލައިފާނެއޭ ދެންމެދެންމެ ހީވާތީ މޭ އޮތީ އަތުގައެވެ. އެކަމަކު އެ ދުވަހުގެ ނަސީބު ރަނގަޅެވެ. ހިނގާފައި ފޭބޭ ހިސާބަށް ބޮއްކުރާގައި ދެވުނެވެ. ރަށަށް ފޭބީ ސަމާނުތައް ބޮލަށާއި ކިހިއްޔަށްލައިގެނެވެ.

ބޮޑިމިނުގައި 80.23 ހެކްޓަރު ހުންނަ މި ރަށަށް އެރުމާއެކު ބަލައިލެވުނީ ރަށުގެ ތެރެއަށެވެ. ސަރާސަރަށް އޮތީ ފެހި ކަމެވެ. ބޯމައްޗާއި ވަށައިގެން ވެސް އޮތީ ފެހި ކަމެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ހަމައެކަނި "ޓްރޫ ފޮރެސްޓް"، ނުވަތަ ފޮރެސްޓެއްގައި ހުންނަ ހުރިހާ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ހަމައެކަނި ރަށެވެ. މިރަށަށް، މި ކޭލަކުނަށް އާދެވުމުން ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އެހެންވެ މި ރަށުގައި ހިނގާލައި ދުވެލައި ގަހަށް އަރަން ބޭނުންވި އެވެ.

އަބަދުވެސް އިވެނީ ކޭލަކުނުގެ ރީތި މާސިންގާ ޖަންގަލީގެ ވާހަކައެކެވެ. އެ މަންޒަރު ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތެއް މީގެކުރިން ނުލިބެ އެވެ. ވަލަށް މި ވަނީ މި ރަށަށް އެރި ހިސާބު، އެ ދިމާއިންނެވެ. ދިހަވަރަކަށް މިނެޓް ހިނގާލިއިރު ފެންނަމުން ދިޔައީ ހަމައެހެން ފަޅު ރަށްރަށުން ފެންނާނެ މަންޒަރުތަކެވެ. ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ހިނގަމުން ދިޔައީ ކުރިއަށް ފެންނަން އޮތީ މުޅި ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދާނެ މަންޒަރެއްކަން އެނގިހުރެއެއް ނޫނެވެ.

ކޭލަކުނަކީ ކުރީގައި މީހުން ދިރިއުޅެ ފަޅުވެފައިވާ ރަށެކެވެ. އުޅެ ބޮޑުވި ރަށު ކުރިމަތީގައި ކޭލަކުނު އޮތް ނަމަވެސް މި ރަށަށް އާދެވޭ ގޮތް މިހާތަނަށް ވެފައި ނެތީ އެވެ.

ބޮޑު ވިއްސާރައެއްގައި ފަޅުކޮށްލި ރަށުގެ ނާމާން ކަމުގެ ވާހަކަތައް ކުޑައިރު ވެސް އަޑުއަހަމެވެ. މި ރަށަށް ދަރު ކޮށަން އަންނަ މީހުންނާ ކުރިމަތިވާ ބިރުވެރި ހާދިސާތައް ވެސް އަޑުއަހަމެވެ. އެފަދަ ވާހަކަތަކާ ހެދި މި ރަށަށް އައުން އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަނާވެފަ އެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މިއޮތީ މި ރީތިކަން ބަލަން އާދެވިފަ އެވެ. ބިރުވެރިކަމެއް ނެތެވެ. މިއީ އަމާން ރީތި މާހައުލެކެވެ.

އެއް ސަފަކަށް ވާނެހެން މި ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔަ އެވެ. ކުރީގައި ހުރި އެކުވެރިޔާ ކުއްލިއަކަށް އަހަރެމެން ހުއްޓިވި އެވެ. އެއީ މި ރަށަށް ވަރަށް ގިނައިން އައިސް އުޅޭ އެކުވެރިއެކެވެ. އޭނާ މި ރަށުގެ ހުރިހާ ތަނެއް އެނގެ އެވެ. ހިތުދަހެވެ.

އޭނާ އިނގިލި ދިއްކޮށްލީ ލޮލު ކޮޅަށް ފެންނަން ދިގު ގަސްތަކަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ބަލާލެވުނީ މައްޗަށެވެ. ލޮލު ކޮޅަށް ކިރިޔާ ފެންނަނީ އެވެ. އުޑު މަތި ބައްދާލާފައިވަނީ ފެހިކަމުންނެވެ. ދެން ބަލާލެވުނީ ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށެވެ. ކޮޅު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ގަހަކަށްފަހު ގަހެކެވެ. ހީވަނީ ވަކި ތަރުތީބަކުން އަތުރާލާފައި ހުރި ހެނެވެ.

އެއިން ކޮންމެ ދިގު ގަހެއްގެ ދަށުގައި ކުދި އެތައް ގަހެއް ހުއްޓެވެ. ބިން މަތި ވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. -- ވާއު -- ފޮޓޯ ނަގަން ފެށުނީ ކެމެރާ އާއި ފޯނުން ފޮޓޯއެއް ވެސް ނަގާލަން ނޭނގި އެތައް އިރަކު ހަމަ ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނު ފަހުންނެވެ.

"އަދި ނުވޭ ތިވަރަށް ފޮޓޯ ނަގާކަށް، ފޮޓޯ ނަގާނެ ތަންތަން އަދި އޮތީ، ހިނގާ އެތެރެއަށް ވަންނަން،" ފޮޓޯ ނަގާލެއް ގިނަވެގެން ގައިގައި އެކުވެރިޔާ ކޮއްޓާލި އެވެ.

ދެ ލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ފެށީމެވެ. އެއީ ކަނޑޫފަލެކެވެ. ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އޮތީ ފެންގަނޑެވެ. ފެންގަނޑު ތެރެއިން ނުކުމެފައިހުރީ ހެދިފައިހުރި ބިޔަ ގަސްތަކުގެ މޫތަކެވެ. މޫތައް އެގޮތަށް ފެނުން މައްޗަށް ނުކުމެފައިހުރުމަކީ ކަނޑޫފަލުގެ ހާއްސަ ކަމެކެވެ. ހިނގަމުން ކުރިއަށް ދެވެނީ އެވެ. ކޮޅާ ޖެހުމެއް ނެތެވެ. ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔަ ވަރަކަށް ލިބެމުން ދިޔަ ހިތްހަމަޖެހުން ބޮޑުވަމުން ދިޔަ އެވެ. ފެހިކަން ވަށައި ބައްދާލުމުން މުޅި އުމުރަށް ކޭލަކުނުގެ ވަލުގައި އޮންނާނީއޭ ވެސް ހިތަށް އެރި އެވެ.

ފަހަރަކު މުލެއް ހުރަސް ކުރަމުން ފެންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިނގުން ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބޮޑެތި ކަކުނި ހޮރުތައް ވެސް ފެންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހުރުމުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެއިން ހޮރަކަށް ފައި ވަދެ ގަބައިގެން ވެސް ދެ އެވެ. އެކަމަކު ގުދުރަތީ އެ ފުރިހަމަކަމުގެ ކުރިމަތީގައި އެއީ އެއްވެސް ތަކުލީފެއް ނޫނެވެ.

ވަރަށް މަޖާކަމަކާ ވެސް ދިމާވި އެވެ؛ އެކުގައި ކޭލަކުނަށް އައިސް ހުރި ފޮޓޯގްރާފަރު، އަހުމަދު ޝުރާއު އައީ އަހަރެންގެ ފަހަތުން ހިނގާފަ އެވެ. އޭނާ ހުރީ އެހެން ދެ އެކުވެރިންގެ ވެސް ފަހަތުން ސަފުގެ އެންމެ ފަހަތުގަ އެވެ. އޭނާއަށް ހިނގޭލެއް ވެސް މަޑީ އެވެ. ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ އޭނާ ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑެވެ. ފަހަތް ބަލާލިއިރު އޭނާގެ އުނަގަނޑާ ހަމައަށް ހުރީ ގަބައިގެންފަ އެވެ. މުޅި މީހާ ކަކުނި ހޮރަކަށް ގެނބި ހުސްވީ އެވެ. މައްޗަށް ފެންނާން އިނީ ދެ އަތާ ބޮލަކާއި ކެމެރާއެކެވެ. އެ ބޮނޑިއެއް އޭނާ ބުއީ "ކަކުނި ހޮރު އެބަ ހުއްޓޭ ބަލައްޗޭ" ކިޔަކިޔާ ހުއްޓަ އެެވެ. ފަހަތުގައި ތިބި އެހެން އެކުވެރިން ވެސް އެ އިންޒާރު ދެނިކޮށެވެ. އެ ފަކީރު ގަބައިގެންފައިހުރި ދެ އަތުގައި ދެ ކެމެރާ އޮތެވެ. ދެއަތް ހުރީ މައްޗަށް ނަގައިގެންނެވެ. ފޮޓޯގްރާފަރުން އަމިއްލަ ނަފުސަށްވުރެ ކެމެރާއަށް ބަލާނެކަން އެނގުނެވެ.

އަހަރެމެން ކަނޑޫފާގައި އެއް ކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ހިނގާތާ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ގަޑިއިރު ވަނީ އެވެ. މިހާއިރު ވާއިރު ވެސް ކޮޅު ނުޖެހެނީ ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދިއްޖެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ މިހާއިރުވީ އިރުވެސް މިއުޅެނީ ކަނޑޫފަލުން ނުނިކުމެވިގެންނެވެ.

އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ މި ކަނޑޫފަލުގެ ބޮޑުމިން، ބޮޑު 10 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާ އެއްވަރެވެ. އަޖައިބު ނުވާށެވެ. މި ދައްކަނީ ހަމަ މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ގުދުރަތީ ބޮޑު ހަޒާނާއެއްގެ ވާހަކައެކެވެ.

އަހަރެމެން ގެންގުޅުނު ފެންފުޅިތައް ވެސް ހުސްވެއްޖެ އެވެ. ވަރުބަލިކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވެން ފެށީ ވެސް އެ ހިސާބުންނެވެ. ދެން ނިންމީ ކަނޑުފަލުގެ ދަތުރު ކުރުކޮށްލާށެވެ. ހިތާ ދެކޮޅަށެވެ. އެކަމަކު ސިކުނޑި އާއި ހަށިގަނޑު އިތުރަށް ދެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނުމުންނެވެ. އެ ވަރުބަލިކަމުގައި ދެން ދަތުރު ފެށީ، އަހަރެންގެ ހިތުން އެންމެ ބޮޑު ޖާގައެއް ކޮންމެ ތަނެއްގައި އޮތަސް އެތަނަކަށް ދެވޭ ކުޅިއަށެވެ. އުފަން ރަށުގައި އޮތް ހިތްގައިމު ކުޅި އެއާޕޯޓަށް ގުރުބާންކޮށްފައިވާތީ ކޭލަކުނު ކުޅީގެ ރީތިކަން ބަލާލަން ބޭނުންވި އެވެ. ވަރުބަލިކަން އިހްސާސް ކުރެވުނަސް އެ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ އެވެ. ކޮނޑުމަތީ ޑްރޯން ފޮށި ވެސް ބާއްވައިގެނެވެ.

ކުޅިއަށް ދިޔަ މަގުމަތީ މަގު އޮޅި ލައްކަ ހިނގުންތައް ހިނގަން ވެސް ޖެހުނެވެ. އެތައް ހިނގުމެއް ހިނގިފަހުން ދެވުނީ މާ ދުރަށްކަން އެނގި އަނބުރާ އައި ކޮޅަށް ވެސް ހިނގަން ޖެހުނެވެ. ކޭލަކުނު ކުޅި އޮންނަނީ ރަށުގެ މެދުތެރޭގަ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފޮރުވިގެނެވެ. ރަށުގެ ޑްރޯން ފޮޓޯއެއް ބަލާލުމުން ކުޅި މަތިން ވަރަށް ރީއްޗަށް ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. އަހަންނަށް ސިފަ ވަނީ އެއީ ކޭލަކުނުގެ ހިތުގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މަގު އޮޅުމުން އަހަރެމެން ކުޅީ މިސްރާބު ހޯދީ ދޫނި ގޮވާ އަޑަށް ބަލައިގެންނެވެ. ދޫނިތައް ގޮވާ އަޑުއިވޭ ދިމާލަށް ދިޔައީ އެވެ. ގޮސް ނުކުމެވުނީ އެވެ. ކުރިމަތީ ފެންނަން އޮތީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ކުޅި އެވެ. ހިނގާ ހިނގާ މީހާ ހުރީ އަވައިދިވެފައިކަން ހަނދާން ނެތިއްޖެ އެވެ. ކުޅީގެ ފެންގަނޑުގައި ފައި ޖެހުމާއެކު ވަރުބަލިކަން އުދުހިފައި ހިނގައްޖެ އެވެ. ވަށައިގެން ފެހި ގަސްތައް އޮތްއިރު ބޯމަތީ ދޫނިތައް އުދުހެނީ އެވެ. މިއަށްވުރެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް އެހެން ތާކުން ވެސް ދެން ނުލިބޭނެ އެވެ.

ކުޅި ފެންނަ ހިސާބަށް ދިޔުމާއި ކުޅިއަށް އެރުމަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ކުރާ ހިތުން ކުރާ ކަމެކެވެ. ހާސްކަމާއި ފިކުރުތަކުން ދުރުކޮށްދީ، ހިތަށް ފިނިކަން ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ. މި ކޭލަކުނުގެ ކުޅިއަށް އެރުމުން ވެސް ހިތަށް ވަރަށް ފިނި އިހްސާސެއް ކުރެވުނެވެ. މި ކުޅިން އަރާކަށް ބޭނުމެއް ވެސް ނުވި އެވެ. ކުޅީގައި ދެކޮޅަށް ހިނގާލައި ފޮޓޯ ނެގުމަށްފަހު ބޭނުންވިޔަސް އަބަދު ނުހުރެވޭނެތީ އެރީ އެވެ. އަދި ބަނޑުހައިވެ ހާންތިވެފައިހުރުމުން އެއްޗެއް ކާން ވެސް ބޭނުންވެގެން އެރީ އެވެ.

ފަޅު ރަށުގައި އެއްޗެއް ރޯފިލުވާލައި ކާއިގެން ހަމަޖެހިލިއިރު އޮތީ ފުރާ ގަޑި ޖެހިފަ އެވެ. ހަވީރު އަތަށް އަޅާލިިއިރު ދޯނި އޮތީ ބަލާ އައިހެވެ. ކުރިމަތީ އޮތް ދޯންޏަށް އަރަން ބޮއްކުރާއާ ދިމާލަށް ދަމުން ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލެވުނީ ރަށާ ދިމާލަށެވެ. ރަށުގެ ވެލިން ފަހު ފިޔަވަޅު ނައްޓާލީ އަދި އެއް ފަހަރު މި ރަށަށް އަންނަން އަޒުމެއް ކަނޑަަ އަޅައިގެނެވެ. މި ގުދުރަތީ ހަޒާނާ މިގޮތުގައި އަދިވެސް ދެމި އޮންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ. މި ރީތިކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ދައްކާނެ ކަމުގެ އަޒުމު ވަރުގަދަކުރަމުންނެވެ. މި ރީތިކަން ސިފަކޮށްދީ އެންމެންނަށް ކިޔައިދޭންވާނެ ކަމަށް ބަލައިގެނެވެ.

ކޭލަކުނުގެ އަހަރެންގެ ދަތުރުނާމާ ނިންމުމުގެ އެއް ކަމެއް އެންމެ ފަހަށް ބޭއްވީމެވެ. އެއީ މި ދަތުރު އަހަރެންނަށް ނަސީބުވި ގޮތެވެ. ކޭލަކުނަށް އަހަރެމެން ދިޔަ ދަތުރަކީ އަހަރެން ދަންނަ، ތިމާވެއްޓާ އެންމެ ގަޔާވާ ޒުވާނާ އާދަމް އަބްދުﷲ (އެޑަމް) އިންތިޒާމް ކޮށްދިން ދަތުރެކެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ އަހަރެމެންނަށް ގުދުރަތުގެ އެ އަޖައިބު ދައްކާށެވެ. އޭގެ ވާހަކަ ލިޔުއްވާށެވެ. މިއީވާ ދަތުރެކެވެ.