ރިޕޯޓް

މާޅޮހު މީހުން ވެލާ މަހަށް ދެވިހިފާފައި: ރަށަށް އަރާ ކޮންމެ ވެލައެއް ކާލަނީ!

 އއ. މާޅޮހު މީހުންނަށް އެންމެ މީރީ ކޮން މަހެއްތޯ ސުވާލުކޮށްލުމުން އެ ރަށުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކު ވިދާޅުވީ "ރަށު މީހުންނަށް އެންމެ މީރީ ވެލާ މަސް" ކަމަށެވެ.

އޭނައާ މި ސުވާލުކުރަން ޖެހުނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު އެނބުރެމުން ދިޔަ ފޮޓޯތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ވެލައެއްގެ ހަތަރެސްފައިގައި ވާ ޖަހައި ބަނދެލުމަށް ފަހު އޭތީގެ ބަނޑު ފަޅާލައިގެން މަސްތައް ކަފަމުން ބިސްތައް ހޮވަމުން ގެންދާ "ރަހުމްކުޑަ" މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެކެވެ.

މާޅޮހު ރަށްވެހީންގެ މި އަމަލު މައްސަލަ އަށް ވަނީ ވެލާ އަށް ރާއްޖޭގައި ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ލިބިދީފައިވާތީ އެވެ. އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ވެލައެއް ހިފައި، ގެންގުޅުމާއި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން އަދި ބަނޑުފުރުމަށް ބޭނުންކުރުން ވެސް ގާނޫނުގައި އޮތީ ނިކަން ހަރުކަށިކޮށް މަނާކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ނިކަން ބޮޑެތި އަދަބުތައް ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ.

"ރަށަށް ވެލައެއް އަރައިފި ނަމަ އެ ވެލައެއް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކިބައަކުން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. އެ ވެލައެއް ހިފަން މީހުން ނުކުންނާނެ،" އާންމުކޮށް ވެލާ އަރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅަށް ވެސް މަޝްހޫރުވެފައި އޮތް މާޅޮހުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ވެލާ މަހަށް ދެވިހިފާފައިވާ މިންވަރާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިހެންނެވެ.

"ތިކަމުގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް. އެއީ އެ މީހުންނަށް އެންމެ މީރު މަސް. އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައެއް ނެތް އެ މީހުން ވެލާތައް ހިފައިގެން އެއިން ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ ކަމެއް. ހަމަ ކާލަނީ. ބިސް ވެސް ބޯލަނީ."

މި ވާހަކައިގައި ސަމާސާ ރާގެއް ހުއްޓަސް މި މައްސަލަ ވަރަށް ވެސް ސީރިއަސް އެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެންމެފަހުން ބަނޑުފަޅާލާފައިވާ ވެލައަކީ ވެސް ބިސް އަޅަން އެރަށަށް އަރައި އޮތްވައި ޒުވާނުންގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ހިފި އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކަންކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިނުވަނީކީއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"މީހުން ހޭލުންތެރިނުވުމުގެ މައްސަލައެއް ނޫން މި އުޅެނީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަން މަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާތީ ހެން މިވަރަށް ވެލާ މެރުން އާންމުވެފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމަ ވެލާ ނެގުމާއި ކެއުން ހުއްދަކޮށްފި ނަމަ ފަހަރެއްގައި މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބިދާނެތާ،" އޮފިޝަލް މިހެން ވިދާޅުވީ ސަމާސާރާގެއްގަ އެވެ.

ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް މާޅޮހުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ވެލާ މަސް ދޫކޮށްލެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެއަށް ދެވިހިފައިފަ އެވެ. ވެލާ ބިހާއި މަސް ބޭނުންކޮށްގެން ފާޑުފާޑުގެ ސޫޕާއި ކެއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަކީ ވެސް އާންމުކަމެކެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ މިއީ ހަމައެކަނި މާޅޮހުގައި އޮތް މައްސަލައެއް ވެސް ނޫން ކަމެވެ. ވެލާތަކަށް ގާނޫނަކުން ހިމާޔަތް ލިބިދީފައިވިޔަސް މިކަމަށް އިހްތިރާމްކޮށް ވެލާތަކަށް ހަމްދަރުދީވާން ބޭނުންވާ މީހުން މަދީ އެވެ.

މި ލިޔުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކަކީ ފޭސްބުކްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކެކެވެ.