މެންޗެސްޓާ ސިޓީ

ހެޓްރިކު ހަދަން ސްޓާލިންއަށް ބޭނުންވީ 13 މިނެޓް!

ވަޓްފޯޑް ކޮޅަށް 13 މިނެޓް ތެރޭ ރަހީމް ސްޓާލިން ހެޓްރިކް ހަދައި، ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހަތަރު ޕޮއިންޓް ލީޑެއް ނަގައި ދީފި އެވެ. ސިޓީން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 ންނެވެ.

މި ސީޒަންގައި، ސްޓާލިން ޖެހި 16 ވަނަ، 17 ވަނަ، 18 ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގެ ފުރަތަމަ 15 މިނެޓް ތެރޭގަ އެވެ. އޭނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހިތާ ހަތަރު ވަނަ މިނެޓް ތެރޭގަ އެވެ. ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހިތާ ނުވަ މިނެޓް ފަހުންނެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފު ފެށިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓް ތެރޭގަ އެވެ.

މިއީ، ސިޓީން ލީގްގައި ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި ހަ ވަނަ މޮޅެވެ. މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން، ލިވަޕޫލުން ވަނީ، ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ޑޮމިނޭޓް ކޮށްފަ އެވެ. ވަޓްފޯޑްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ޖެރާޑް ޑެލެފޫ އެވެ.

ރޭ ގެ މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން، ސިޓީގެ ކޯޗް ޖޯސެފް 'ޕެޕެ' ގާޑިއޯލާ، ބުނީ ސްޓާލިންއަށް އަދި އެއަށްވުރެވެސް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ގާޑިއޯލާގެ ނަޒަރުގައި ސްޓާލިންގެ ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ ޓީމު ޑިފެންސް ކުރުމުގައި ޑިފެންސަށް އެހީ ނުވެވުމެވެ.

މިއަދު، ބާންލީއާ ދެކޮޅަށް ލިވަޕޫލް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅު ވެއްޖެނަމަ އެ ޓީމަށް އެއް ވަނައިގައި އޮތް ސިޓީއާ އެއް ޕޮއިންޓަށް ފަރަގު ކުޑަ ކުރެވޭނެ އެވެ. ހެރީ ކޭންގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ ޖެހި، 200 ވަނަ ގޯލުން ޓޮޓެންހަމްއަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބުނެވެ.

ސައުތުހެމްޓަން އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވީ، ޓޮޓެންހަމް ލިޑްގައި ވަނިކޮށް މެޗުގެ އެންމެ ފަހު 15 މިނެޓްގައި ސައުތުހެމްޓަން އިން ކާމިޔާބު ކުރި ދެ ލަނޑުން ނެވެ. ސައުތުހެމްޓަންގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބު ކުރީ، ޔާން ވެލެރީ އާއި ޖޭމްސް ވާޑް ޕްރޯސް އެވެ.