r
ހަބަރު

ވޯޓް ބާތިލް ކުރާނެ ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ: ޝަރީފް

Apr 14, 2019
3

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވަން ބޭއްވި މިދިއަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓް ބާތިލް ކުރާނެ ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް އީސީގެ ރައީސް ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ޓްވީޓެއް ކުރެއްވަ އެވެ. އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވެ ޓްވީޓެއް ކުރެއްވީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓް ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއަކާ ގުޅިގެނެވެ.

އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ އިންތިހާބު ބާތިލު ކުރާނެ ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އޭގެ ތަފުސީލަށް ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓް ބާތިލް ކުރަން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވައްދަން ދެމީހަކު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ އޯޑިއޯގައި އެކަކު ބުނަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގައި ކަމަށެވެ. ދެވަނަ މީހަކު ބުނާ ގޮތުން އޭނާ އަތުގައި ޕީޕީއެމުން ދިން ސިޓީ އާއި އީސީން ޕީޕީއެމަށް ދިން ސިޓީގެ ޖަވާބު އަބައޮތެވެ.

އިންތިހާބުގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ހިސާން ހުސައިނެވެ.