ހަބަރު

އެންއައިސީ މެންބަރު ކަމަށް 26 ނަމެއް

ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރު 26 ފަރާތެއްގެ ނަމެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

އެންއައިސީގެ މެމްބަރަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ސަރުކާރުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގަ އެވެ. އަދި އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވަނީ މަޖިލީހަަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

އެ ނަންތައް މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު އައިމިނަތު ނައުޝާ އިއުލާން ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ރިޔާސަތުން ވަނީ އެ ކަން ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމަވައިފަ އެވެ.

އެންއައިސީއަށް ކުރިމަަތިލި ފަރާތްތައް

 • ޑރ. އައިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް މ. އެމޭޒަން
 • މުހައްމަދު ޒަހީން ދަފްތަރު 8544
 • މުހައްމަދު އަފްޒަލް މއ. ހިއުސްޓަން
 • މުހައްމަދު މުނީޒް ހ. އިލްޕާޝޯ
 • އަރުހަމް އަބްދުލް ރަހީމް ދަފްތަރު 290
 • އައިޝަތު ހުސެއިން މަނިކު ހ. ރީންދޫ ކޮކާގެ
 • ހުސެއިން ހަމީދު ގ. ތުނޑިވެލި
 • ޝުއެއިބް އަބްދުއްރަހްމާން ދަފްތަރު ނަމްބަރު 1188
 • އަހުމަދު އަދީމް . ރަދީއީގެ
 • މަރިޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަސީރު، ތިލަދޫ، ހއ ދިއްދޫ
 • ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދު. ގ. ހަތަ
 • އައިމިނަތު ރުކްޝާނާ އިބްރާހިމް މ. ލިއާގެ
 • އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް އަރުތަ ބ. މާޅޮސް
 • ރިޒްމީނާ ވައިލެޓްގެ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
 • އަބްދުﷲ ރާޒީ ފުނާޑު ކޯޒީ ޏ ފުވަމުލަކ
 • ޝަފީގާ ނައީޟް ބީޗް ސައިޑް ފ. ނިލަނދޫ
 • އަހުމަދު މޫސާ ހ. އަމްސާ ވިލާ
 • އާދަމް ނައީމް ހ. ފިނިބިން
 • މުހައްމަދު ހުޝާމް އަލީ ހ. އާޒާދިވާލީ
 • ނާސިރާ ސޯދިގު މ. ތްރީ ބާޑްސް
 • އަލީ މުހައްމަދު މަނިކު ދަފްތަރު 1857
 • ހުސެއިން ރަޝީދު ޔޫސުފް ދަފްތަރު 2065
 • މަރިޔަމް ސައީދާ އިބްރާހިިމް ކޮކާ މ. ހަނދުވަރުގެ
 • ހައްވާ ވަޖްދާ، ތުންޑި ލިންކް ލ. ގަން
 • ހަދީޖާ ނައީމް މ. ރަންވަނަ
 • މިންނާ ނާފިޒް މ. ލިލީޒް

އެންއައިސީ އަކީ ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އުވާލުމަށްފަހު އުފެއްދި މުއައްސަސާއެކެވެ. އެންއައިސީން ބަލާނީ އެތަންތަނުން ކުރިން ބެލި މައްސަލަތަކާއި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެވެ.