ހަބަރު

ޕީއެންސީގެ ލީޑާޝިޕަށް ދާއިމީ މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގަތުމަށް އުފެއްދި ޕީއެންސީގެ ލީޑާޝިޕުގެ މަގާމުތަކަށް ދާއިމީ ބޭފުޅޫން އިންތިހާބު ކުރަން އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޕީއެންސީ އުފެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ އިސް މަގާމްތަކަށް ވަގުތީ މެންބަރުން އިންތިހާބުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާތާ ނުވަ މަސް ތެރޭގައި ގައުމީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މަގާމްތަކަށް ދާއިމީ މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ޕީއެންސީ އިން މިރޭ ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ މަގާމްތަކަށް ދާއިމީ މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދަށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ އެ އިސްލާހަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޕީއެންސީގެ ރައީސްގެ މަގާމްއަށައި ދެ ނައިބު ރައީސުންނާއި 20 މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހެއް އިންތިހާބު ކުރުން އޮންނާނެ ކަަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން މެންބަރުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ފަސް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކާއި އިސްތިއުނާފް ކޮމިޓީއަށް ތިން މެންބަރުންނާއި އަދި އިންތިހާބު ކޮމިޓީއަށް ފަސް މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. އަދި މާދަމާ ރޭ 6:00 ގެ ކުރިން އެ ޕާޓީއަށް ހުށަހެޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޕީއެންސީގެ ވަގުތީ ރައީސްއަކީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސުންނަކީ ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަަރު އެވެ. ޕީއެންސީއަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްއަށް ޕީޕީއެމް ހަވާލު ކުރުމަށް ސުުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ ލަފާގެ މަތިން އުފެއްދެވި ޕާޓީއެކެވެ.