ހަބަރު

މުސްތަފާ ބިލް ނަގައިފި، އިނާޔަތް ހޯދަން ޔާމީންގެ އާ ބިލެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިިވާ ފަރާތްތަކަށް ވީއައިޕީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންދަން މިއަދު ނިންމާފައިވާއިރު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޔާމީން ރަޝީދު މެންބަރުންނަށް އިނާޔަތް ލިބޭ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މުސްތަފާ ހުށަހެޅުއްވި އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ، މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ސާވިސް ލިބެންޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލިސް މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާ އިސްލާހުކޮށް، މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާއަށް ވެސް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ލިބޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިނާޔަތްތަކާއި ހިމާޔަތް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ވެސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ މަސްލަހަތު އޮތް ބިމެއް ނަގައިފި، އަޅުގަނޑުގެ 5،000 ޓަނުގެ ބޯޓެއް ނަގައިފި، ދެން ކޮން އެއްޗެއްތޯ އިތުރަށް ބޭނުން ވާނީ, މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ކުރި ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ނިގުޅައިގަންނަނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މުސްތަފާގެ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ޔާމިން ރަޝީދު ވަނީ މަޖިލިސް މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ ހިސާބުން ފެށިގެން މާލީ އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް އިސްލާހެއް އިއްޔެ ހުށަހަޅާފަ އެވެ. މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އިނާޔަތް ލިބެނީ އުމުރުން 55 އަހަރަށްފަހު އެވެ.

ޔާމީން "އަވަސް" އަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ހުށަހަޅާ އިސްލާހަކީ އިމްތިޔާޒްގެ ގާނޫނުގައި މިހާރުވެސް އޮތް އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހެއް ކަމަށެވެ. އެއީ އާ އިނާޔަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 55 އަހަރަށްފަހު މެންބަރުންނަށް އިނާޔަތް ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި މެންބަރު ކަމުން ވަކިވާ ހިސާބުން ފެށިގެން އިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ކަމާއި ނައިބް ރައީސްކަމުން ވަކިވާ ހިސާބުން މާލީ އިނާޔަތް ލިބޭ ފަދައިން މެންބަރުންވެސް މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ ހިސާބުން ފެށިގެން މާލީ އިނާޔަތް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"55 ވީމަ އިންނަ އިނުން ބަދަލު ވެގެން ދަނީ ދައުރު ނިމުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ލިބޭގޮތަށް، 55 އަހަރު ވަންދެން މަޑު ކުރުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށް، ކުރީގެ ރައީސުންނާއި ނައިބް ރައީސުންނަށްވެސް މާލީ އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް މެންބަރުންނަށްވެސް ލިބެން ޖެހޭނެ، މިއިސްލާހަކީ ހަމަ ހުރިހާ ގައުމެއްގައިވެސް މެންބަރުންނާމެދު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބަލާފައި ހުށަހެޅުނު އިސްލާހެއް،" ޔާމިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މި ބިލަށް ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށާއި މި އިސްލާހު ފާސް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއް ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ލިބޭ މުސާރައިގެ 30 ޕަސެންޓް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ މަހަކު 25،000 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ދެ ދައުރު ފުރިހަަމަ ކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް މުސާރައިގެ 45 ޕަސެންޓު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އެއީ މަހަކު 38،000 ރުފިޔާ އެވެ.

މުސްތަފާގެ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއް ލަތީފް މުހައްމަދު ހުށަހެޅި ބިލް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެއް ނުވެ އެވެ. އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އެ ބޭފުޅުންގެ އަނބިން ނުވަތަ ފިރިން އަދި 18 އަހަރު ނުވާ ކުދިންނަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ ދަށުން ބޭސް ފަރުވާ ލިބެންޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލުކުރާށެވެ. ގާނޫނު މިހާރު އޮތްގޮތުން އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާ ހަމަޖެހެނީ މެންބަރުންނަށް އެކަނި ކަމަށްވާއިރު އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ހަމަޖެހޭނެ އުސޫލެއް މިހާރު ނޯންނަ ކަމަށެވެ.

އެ އިސްލާހުގަައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާއި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އިނާޔަތެއް ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަށް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާއި ނާއިބު ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ލިބޭ ގޮތަށް އިމްތިޔާޒުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަށް އެ ބިލްގައި ހުށަހަޅައިފައިވާއިރު މެންބަރުކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން އިނާޔަތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަަމަޖައްސަން ވެސް ލަތީފްގެ އިސްލާހުގައި ބުނެ އެވެ.