ފުލިދޫ

ފުލިދޫގައި އިހާނެތިކޮށް ހިތީ އިބްތިހާލްގެ ކޮއްކޮއަކަށް

Oct 25, 2019
3

ވ. ފުލިދޫ ސްކޫލުގައި ޓީޗަރަކު އިހާނެތިކޮށް ހިތާފައި ވަނީ އެ އަތޮޅު ރަކީދޫގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ ކޮއްކޮއަކަށް ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

ފުލިދޫގައި ހުންނަ ވ. އަތޮޅު ސްކޫލުގެ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއް އެ ސްކޫލުގެ ކުއްޖަކަށް އިހާނެތިކޮށް އަމަލު ކުރާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވުމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފަ އެވެ.

އެކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި މައްސަލާގައި އިހާނެތިކޮށް ހިތާފައި ވަނީ އިބްތިހާލްގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު ފުލިދޫ މީހަކާ އިނދެގެން ލިބުނު ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަގު ކުއްޖާއަށް ކަމަށެވެ. އެ ކުއްޖާއަކީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއް ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުން އެ ކުޑަ ކުއްޖާ މަޑުކޮށްގެން ހުންނަ ލައިނުގައި ހުއްޓާ ޓީޗަރު އެއްޗެހި ކިޔާ ނުރުހުމާއެކު މޫނުގައި އަތުން ޖަހާ ކޮށްޕާލަ އެވެ. އިތުރު ޓީޗަރެއް ވެސް އެ ކުއްޖާ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުންނަތަން ފެނެ އެވެ.