ވިޔަފާރި

ދިރާގަށް 152 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

ދިރާގަށް މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 152 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

ދިރާގުގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ދައްކާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ނަމަވެސް، ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވަނީ 152 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ދިރާގުގެ މާލި ރިޕޯޓް ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ އެވެ.

މި އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް މޮބައިލްގެ ހިދުމަތްތަކުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 451 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ނިމިދިޔަ ކުއާޓަރު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ 318 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ބްރޯޑް ބޭންޑް އިންޓަނެޓާއި އެންޓަޕްރައިޒް ވިޔަފާރިން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 260 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު ނިމިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 213 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ.

އެ ކުންފުންޏަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 546 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 728 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ.