މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް

10،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތިން ބޭރު ކުރާ ނަމަ އަންގަން ޖެހޭނެ

Jan 17, 2021
4

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ އަދި ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާގެ އަދަދު 10000 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތި ނަމަ ކަސްޓަމަށް އެކަން އަންގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގެނައި އިސްލާހަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މަރުަކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން ގަވާއިދަށް މި އިސްލާހު ގެނެސްފައި ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ. އެ އިސްލާހާއެކު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު 10000 ޑޮލަރު، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް ނަމަ ނޫނީ އެ އަދަދަށް ވުރެ މަތީ އަދަދަކަށްވާ އެހެން ފައިސާއެއް ނަމަ ކަސްޓަމަށް އަންގަން ޖެހެ އެވެ.

އެ ގަވައިދާ މިއަދު އަމަލު ކުރަން ފެށި އިރުރު މަނީ ލޯންޑްރިން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގައި ކުރިން ވަނީ ކަސްޓަމްސްއަށް ރިޕޯޓް ކުރަން ޖެހޭ އަދަދަކީ 30000 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތިވަނަމަ އެވެ.