ޅައިމަގު

އިޒްރޭލަށް ތާއީދުކުރި އިންޑިއާ ޓީޗަރު ޅައިމަގުން ބާލައިފި

ށ. ޅައިމަގު ސްކޫލްގައި ކިޔަވައި ދެމުންދިޔަ އިންޑިއާ ޓީޗަރަކު އިޒްރޭލަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަތައް ދައްކަން ފެށުމުން މައްސަލަތައް އުފެދި އެރަށުން އޭނާ ބާލައިފި އެވެ.

ޅައިމަގު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މުހައްމަދު ފަޔާޒް ވިދާޅުވީ އެއީ އެ ސްކޫލުގައި ކެމިސްޓްރީ ކިޔަވައި ދެމުން ދިޔަ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅުވައި އެ މީހާ އިޒްރޭލަށް ތާއީދުކޮށް ޕޯސްޓެއް ލިޔުމުން އެ ރަށުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން އޭނާއަށް އަމާޒުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެކަން އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާއެކު ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑްކޮށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިން. ދެން ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވި އޭނާ މި ރަށުގައި ބަހައްޓާކަށް،" ފަޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުން ޓީޗަރަކަށް އަމާޒުވި ނަމަވެސް އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގާ ކަމަށް ފަޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ޓީޗަރު ޅައިމަގުން ރޭ ބޭލީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އެކަމަށް ގޮވާލަމުންދާތީ އެ ޓީޗަރުގެ ރައްކާތެރި ކަމަށެވެ.

ޅައިގަމުން ބޭލި ޓީޗަރު އެރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ ދެ އަހަރު ވަނީ ވެފަ އެވެ.