އިންޓަނެޓްގެ ސާވިސް

އިންޓަނެޓްގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާންކުރުން މާދަމާއަށް

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އާ އަގުތައް އިއުލާންކުރުމަށް މިއަދު ބާއްވަން އޮތް ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ ބައެއް އޮފިޝަލުން ވަނީ އަވަސް އަށް މިކަން ޔަގީންކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. އަވަސްއާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކު ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ވިދާޅުވީ މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ ހެނދުނު ރައީސް އޮފީހުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ އަށް ސީދާ ފަސްކުރި ވަކި ސަބަބެއް ނޭނގޭ. އެކަމަކު މާދަމާ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނަކަން އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
އިންޓަނެޓް އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވައުދެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އިންޓަނެޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމާއެކު އެވްރެޖުކޮށް ޖީބީއެއްގެ އަގު 5ރ. އަށް ވެއްޓިގެން ދާނެ އެވެ. އެއީ އެވްރެޖުކޮށް މިހާރު އިންޓަނެޓު ހުރި ވަރަށް ވުރެ 20 ޕަސެންޓު ވަރު ހެޔޮ އަގެކެވެ.

އިންޓަނެޓުގެ އަގަށް ގެންނަ ބަދަލާއެކު 5 އެމްބީޕީއެސްގެ ސްޕީޑުގައި 250ރ. އަށް 30 ޖީބެއް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ޖީބީ ހުސްވުމުން އިންޓަނެޓު ލިބޭނެ ސްޕީޑް ނުވަތަ ތްރޮޓުލް ސްޕީޑަކީ 2 އެމްބީޕީއެސް އެވެ. އަދި 15 އެމްބީޕީއެސްގެ ސްޕީޑުގައި 500ރ. އަށް 100 ޖީބީ ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ތްރޮޓުލް ސްޕީޑަކީ 5 އެމްބީޕީއެސް އެވެ. މީގެ އިތުރުން 25 އެމްބީޕީއެސްގެ ސްޕީޑުގައި 750ރ. އަށް 25 ޖީބީ ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ތްރޮޓުލް ސްޕީޑަކީ 5 އެމްބީޕީއެސް އެވެ.

ސަރުކާރުން އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމާއެކު އެންމެ ބޮޑަށް ހެޔޮ ވެގެންދާނީ ފިކްސް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ އަގުތައް ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ.

އިންޓަނެޓުގެ އަގަށް ގެންނަ ބަދަލު ސަރުކާރުން ވަނީ އޮޕަރޭޓަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އަދި އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ބައެއް ލުއިތައް ދޭން ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެ ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުން އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުން ހިމެނެ އެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ މޯބައިލް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އެކި ރަށްރަށުން ޓަވަރު ޖެހުން ފަދަ ކަންކަމަށް ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ އެކި އަގު ތަކުގަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ދެނީ ދިރާގާއި އުރީދޫ އަދި އާރުއޯއެލް އިންނެވެ. އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ނުވުމުގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވެ އެވެ.

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓަރު ކަމުން މަލީހް ވަކިކުރި އިރުވެސް އެކަން އޮތީ ނުވެ އެވެ. އޭގެފަހުން ސަރުކާރުން އަލަށް ހަމަޖެއްސެވި މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ ވެސް ވަނީ އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.