އުރީދޫ

އުރީދޫ ސުޕަނެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް

Jun 30, 2021

ސަރުކާރުގެ ނެޓުހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންތަކަށް މިއަދު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ މި ބަދަލުގެ ދަށުން އާ ހަތަރު ޕްލޭނާއެކު 100 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ އަދި ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް އުރީދޫއިން ތައާރަފު ކުރި ޑޭޓާ ރޯލްއޯވާގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މި ބަދަލުތަކާއެކު އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތަކީ މިހާރުގެ މާކެޓްގައި ހެޔޮ އަގުގައި އެންމެ ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސްތައް ލިބޭ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންތަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ

ޑޭޓާ އެލަވަންސް، ޑޭޓާ ރޯލްއޯވާގެ އިތުރުން އުރީދޫން ވަނީ ސުޕަނެޓް ވޮއިސްގެ ހިދުމަތާއި އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރީމިއާ ލޯޔަލް ޕްރޮގްރާމްގެ ހިދުމަތް ވެސް އިއުލާނު ކޮށްފަ އެވެ.

ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑަށް ގެނައި އަޕްގްރޭޑާއެކު އެ ކުންފުނިން ވަނީ ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބިނާކޮށް އާ ހަތަރު ޕްލޭންއެއް ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ.

ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ އާ ޕްލޭންތައް

  • 250ރ. - ސްޕީޑް 5 އެމްބީޕީއެސް، ޑޭޓާ 30 ޖީބީ (ތްރޮޓޮލް ސްޕީޑް: 2 އެމްބީޕީއެސް)
  • 400ރ. - ސްޕީޑް 10 އެމްބީޕީއެސް، ޑޭޓާ 65 ޖީބީ (ތްރޮޓް ސްފީޑް: 5 އެމްބީޕީއެސް)
  • 500ރ. - ސްޕީޑް 20 އެމްބީޕީއެސް، ޑޭޓާ 130 ޖީބީ (ތްރޮޓޮލް ސްޕީޑް: 5 އެމްބީޕީއެސް)
  • 700ރ. - ސްޕީޑް 30 އެމްބީޕީއެސް، ޑޭޓާ 210 ޖީބީ (ތްރޮޓޮލް ސްޕީޑް: 5 އެމްބީޕީއެސް)

އުރީދޫން ބުނީ ސުޕަނެޓްގެ ހުރިހާ ޕްލޭންތަކަށް 100 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ އެލަވަންސް އިތުރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖީބީއެއް ވިއްކާ އަގު ތިރިވެ އިތުރު ހަރަދަކާ ނުލާ އިތުރު ކަންކަން އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސުޕަނެޓްގެ ހުރިހާ ޕްލޭންތަކަށާއި އެޑްއޮންތަކަށް ޑޭޓާ ރޯލްއޯވާގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ އެވެ. މަސް ނިމިގެންދާއިރު ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރި ޑޭޓާ، އެއްވެސް ލިމިޓެއް ނެތި ޖެހެގެން އަންނަ މަހު ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ.

އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ރިވާޑް ސްކީމްގެ ހިދުމަތްތައް ވެސް ސުޕަނެޓް 35އެމް އިން ފެށިގެން މަތީ ޕްލޭންތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަންްނަ މަހުން ފެށެގެން ލިބޭނެ އެވެ.