ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސަށް ބަދަލެއް

Jun 7, 2021

އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް ބީއެލްއެލް އިސްލާމިކުން ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސް ލުއި ކޮށްދީފި އެވެ.

ފުޅާކޮށް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިން ދޭ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ބަދަލާއެކު ބީއެމްއެލްގެ ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް އެދި މިހާރު ހުށަހެޅޭނެ އެވެ.

އެ ހިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މުސާރައިގެ ފަސް ގުނަ އާ ހަމަޔަށް ފައިނޭންސިން އަށް އެދި ހުށަހަޅެމުގު ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ ތާރީހުން ފެށިގެން ހަފުތާއެއް ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރަށް މުދާ ލިބޭނެ އެވެ.