ވިޔަފާރި

އިމާރާތް ކުރުން އިތުރުވެ، މަގު ބަންދުކުރަން އެދޭ އަދަދު މައްޗަށް

މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުން އިތުރުވެ، މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަން އެދޭ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިމިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި އެ މިނިސްޓަރީގެ އާއްމު ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައި ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވުމާއެކު މަގު ބަންދުގެން މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދައަށް އެދޭ އަދަދު އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ޑިމާންޑް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ނިމުމުން މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދަ ދޫކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވެސް ހަފުތާގެ ބަންދާ ދިމާކޮށް މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ އެދުމެއް،" މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އަބްދުލް ހަމީދު އަލީ ވިދާޅުވީ މާލޭގައި މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާ، މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ހަ ތަނަށް ދުވާލަކު ހުއްދަ ދޫކުރަމުންދާއިރު ވެސް އޮބި ނޯންނަ ކަމަށެވެ.

"މަގު ތޮއް ޖެހުން ހައްލު ކުރުމަށް ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި މިހާރު މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ މިދެނީ. މިގޮތައް ދޭއިރުވެސް މި އޮންނަނީ އޮބި ނޯންނަ ވަރުވެފައި،" ހަމީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިން ހެދިފައި ހުރީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

"އޭރުވެސް އޮންނާނެ ޓްރެފިކް ކޮމެޓީއެއް. އެ ކޮމެޓީން ބަލާފަ އޭރަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ކޮށްފަ އެވަނީ. ނަމަވެސް މިހާރު އެކަމެއް ނުވޭ،" ހަމީދު ވިދާޅުވި އެވެ.