އަހުމަދު އީސާ

އީސަގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އަސްރާ އެދިވަޑައިގެންފި

Jun 19, 2021
6

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަހްމަދު އީސާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އީސަގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަސްރާ ނަސީމް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

އީސަގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރުމުން އަސްރާގެ ފަރާތުން ސިޓީއެއް ލިބިފައިވާ ކަން ޕީޖީ އޮފީހުން ވެސް ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީގައިވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ޕީޖީ އޮފީހުން ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އަވަސްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަސްރާގެ ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ އީސަގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އަސްރާއާއި އަވަސް އިން ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ މިވަގުތު އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އޭނާ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއާ ގުޅިގެން ނޫހެއްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

އީސައާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި އަދި ބަޔާނެއް ވެސް ދެއްވުމަށްފަހު އަސްރާ ފަހުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ވެސް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލާގައި ޖިނާއީ ކުށްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބެލެވޭތީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އީސާއަށް ތުހުމަތު ކުރާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ޕީޖީ އޮފީހުގައި އެދުނީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެވެ. ދައުވާކުރަން ޕީޖީ އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ މިމަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު އެެވެ.

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ އެއްވަނަ ނަންބަރާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އީސަގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ. މިކުށުގެ އަސާސީ އަދަބަކީ ދެ މަހާއި 12 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 ޖަހާއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފެށުމަށް މިހާރު ވަނީ ތާވަލްކޮށްފަ އެވެ.