ފިނިޕޭޖް

ޖުލައިގެ ޕްލޭސްްޓޭޝަން ޕްލަސް ގޭމްތައް އިއުލާން ކޮށްފި

ޕްލޭސްޓޭޝަން ޕްލަސް މެމްބަރުންނަށް ޖުލައި މަހު ދޫކުރާ ހިލޭ ގޭމްތައް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހު ޕްލޭސްޓޭޝަން ބްލޮގްގައި އެ ކުންފުނިން ވަނީ ތިން ގޭމެއް އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދެ ޕްލޭސްޓޭޝަން ހަތަަރެއްގެ ގޭމް އާއި އެއް ޕްލޭސްޓޭޝަން ފަހެއް ގެ ގޭމެއް ހިމެނެ އެވެ.

މި ގޭމްތައް ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ޕްލޭސްޓޭޝަން ޕްލަސް ސަބްސްކްރިޕްޝަނެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. ޕްލޭސްޓޭޝަންއިން އިއުލާން ކުރީ ތިން ގޭމެކެވެ.

އަ ޕްލޭގް ޓޭލް: އިނޮސެންސް

"އަ ޕްލޭގް ޓޭލް: އިނޮސަންސް" އަކީ ޕްލޭސްޓޭޝަން ފަހަކަށް ޖުލައި މަހު ހިލޭ ދޫކުރާ ގޭމެވެ. އަދި މި ގޭމަކީ ބިރުވެރި ގޭމެކެވެ. މި ގޭމްގައި ފެނިގެން ދާނީ މި ގޭމްގެ މައި ކެރެކްޓާ އަމީސިއާ އަދި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ހްޔޫގޯ ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބަލިމަޑު ކަމަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

ކޯލް އޮފް ޑިއުޓީ: ބްލެކް އޮޕްސް 4

އެކްޓިވިޝަންއިން ނެރޭ ކޯލްއޮފް ޑިއުޓީ ފްރެންޗައިސްގައި މަގްބޫލްކަމެއް ހޯދައިފައިވާ ބްލެކް އޮޕްސް ސީރީޒްގެ ހަތަރުވަނަ ބަޔަކީ އެހެން ކޯލް އޮފް ޑިއުޓީ ގޭމްތަކާއި ތަފާތު ގޭމެކެވެ. މި ގޭމްގައި ކެމްޕޭން މޯޑެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް މަލްޓިޕްލެޔާ މޯޑް ޒޮމްބީސް އާއި ބެޓަލް ރޯޔަލް މޯޑެއް މިގޭމްގައި ހިމެނެ އެވެ.

މި ގޭމަކީ ޕްލޭސްޓޭޝަން ހަތަރަކަށް ނެރެފައިވާ ގޭމެކެވެ.

ޑަބްލިއުޑަބްލިއުއީ ޓޫކޭ: ބެޓަލް ގްރައުންޑްސް

ޓޫކޭއިން ނެރެފައިވާ މަޝްހޫރު މި އާކޭޑް ގޭމްއަކީ ކުޅެލަން މަޖާ ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ގޭމެކެވެ. މި ގޭމްގައި ޑަބްލިއުޑަބްލިއުއީގެ ތަރިން ފެނިގެންދާނެ އެވެ. އަދި މި ގޭމްގައި މި ތަރިންނަށް ހާއްސަ ބާރުތަކެއް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ގޭމްގެ ޕްލޭސްޓޭޝަން ހަތަރެއްގެ ވާޝަން ޕްލޭސްޓޭޝަން ޕްލަސް މެމްބަރުންނަ ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ޕްލޭސްޓޭޝަން ޕްލަސްގެ ޖުލައި މަހުގެ ހިލޭ ގޭމްތައް ޖުލައި ހަޔަކާއި އޮގަސްޓް ދޭކާއި ދެމެދު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ޕްލޭސްޓޭޝަން ޕްލަސް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ބޭނުން ކުރާ މުއްދަތުގައި މި ގޭމްތައް ހިލޭ ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ.