މާލޭގެ މޭޔަރު

ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ފަހިކޮށް ދިނުމަށް ފަހު: މޭޔަރު

ޕާކިންއާ ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާ ކުރެވެން ވާނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަަށް ޕާކުކުރާނެ ޖާގަ ފަހިކޮށް ދިނުމަށް ފަހު ކަމަަށް މާލެސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކުރުމުގެ ސަބަބުން އުޅަނދުގައި ޕާކިން ވަޔަލޭޝަން ސްޓިކާ ޖަހާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އުޅަނދު ޕާކުކުރި މީހާގެ ލައިސަންސުން ފަސް ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް އުނިކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ 100 ޕޮއިންޓްގެ ކްރެޑިޓް ހުސްވުމުން ލައިސަންސް ބާތިލުވާ ގޮތަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އާ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކުރުމުން އާންމުންގެ ވަރަަށް ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ޕާކިންއަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާއާ އެއްކޮށް ނަތީޖާ ނެރުމުގެ ފުުރުސަތު ދެވެން ވާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަަށެވެ.

އަދި ވެހިކަލް އެތެރެ ކުރެވޭވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ފޮނުވައި ދިނުމަށް ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައުލޫމާތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް މާލެއަށް ވެހިކަލް އެތެރެ ކުރެވޭނެ ވަރާއި ވެހިކަލްތަކުގެ އުމުރު ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށްވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭ ގެޒެޓްކޮށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ އެ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތުން ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އުޅަނދު ދުއްވި މީހާގެ ލައިސަންސުން 75 ޕޮއިންޓް ކްރެޑިޓް އުނިވާނެ ކަމަށާ ނުރައްކާތެރިކޮށްނުވަތަފަރުވާކުޑަކޮށްއުޅަނދުދުއްވުުމުގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އުޅަނދު ދުއްވި މީހާގެ ލައިސަންސުން 50 ޕަަސެންޓް އުނިވާނެ އެވެ.

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އުޅަނދު ދުއްވުުމުގެ ކުށް ދެ ފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އިތުރަށް ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އުޅަނދު ދުއްވި މީހާގެ ލައިސަންސް އިން 25 ޕޮއިންޓް އުނިވާނެ އެވެ. އަދި އުޅަނދު ދުއްވި މީހާގެ އިހުމާލުން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަސް އެކްސިޑެންޓަށްވުރެ ގިނައިން އެކްސިޑެންޓް ހިނގާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އުޅަނދު ދުއްވި މީހާގެ ލައިސަންސް އިން 20 ޕޮއިންޓް އުނިވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ގާނޫނުގައި ނުވަަތަ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވެލީގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވުމުގެ އަމަލު ދެ ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އެ މީހެއްގެ ލައިސަންސް އިން 15 ޕޮއިންޓް އަދި އެއްކޮޅަށް ދުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގެއްގައި އެއާ ހިލާފަށް ދުއްވުން ނުވަތަ ޓްރެފިކް ބައްތިއާ ހިލާފަށް ދުއްވުމުގެ ކުށް ދެ ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މީހެއްގެ ލައިސަންސް އިން 10 ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް އުނިވާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކުރުމުގެ ސަބަބުން އުޅަނދުގައި ޕާކިން ސްޓިކާ ޖަހާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އުޅަނދު ޕާކުރުކުރި މީހާގެ ލައިސަންސް އިން ފަސް ޕޮއިންޓް އުނިވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ގޮތުން 20 ސްޓިކާ ހަމަވުމުން ލައިސަންސް ބާތިލުވާނެ އެވެ.

އަދި މިއިން ކޮންމެ ގޮތަކުން ލައިސަންސް ބާތިލުވީނަމަވެސް އަލުން ލައިސަންސް ހޯދަން ހުށައެޅޭނީވެސް 180 ދުވަސް ( ހަ މަސް ދުވަސް) ފަހުންނެވެ.